is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vlies der plant weerstand kan bieden, dat al de deelen er tezamen door vereenigd en moeijelijk meer van elkander te verwijderen zijn. Tegelijk meet ik dag aan dag den voortgang der zuurheid van het vocht. Vervolgens dompel'ik op een zeker tijdstip het vlies door middel van glazen staven onder, zoodat het gedwongen wordt op den bodem van het vocht te vallen. Dadelijk houdt de azijnvorming op en dit duurt alzoo 2,3, 4,5, 6 dagen en meer. En zoodra er een nieuw vlies verschijnt, toont de voortdurende onderzoeking van het vocht onmiddellijk de hervatting aan van de vorming van azijnzuur. Dit resultaat bewijst vooreerst, dat de plant niet werkt dooreen zeker beginsel, dat zij in het vocht afscheidt, en ten tweede, dat de oorzaak van het scheikundig verschijnsel, dat het levender plant vergezelt, huisvest ineen eigen physischen toestand, overeenkomende met dien van het platina-zwart. Maar het is volstrekt noodig op te merken, dat deze physische staat der plant naauw verbonden is met haar leven. Zie hier eender bewijzen dezer bewering. Ik deed op de oppervlakte vaneen alcoholisch vocht, dat phosphaten en eiwitachtige stoffen bevatte, wijnbloem ontwikkelen , tot dat de geheele oppervlakte van het vocht er mede overdekt was. Ik overtuigde mij, dat er dag aan dag alcohol en azijn, indien men deze laatste bij het vocht gevoegd had, verdwenen was en verwijderde vervolgens door middel eener kraan het plantvormende vocht, zonder het vlies te verscheuren. Vervolgens verving ik het eerste vocht met zuiveren met water verdunden alcohol. De Mycoderma, om hare vette beginselen moeijelijk te bevochtigen, verheft zich en overdekt de oppervlakte van het nieuwe vocht. De kleine plant heeft dan slechts die beginsels tot voedsel, die zij in zich zelve vinden kan. Nu bewijst de proef, dat onder deze abnormale omstandigheden van ziekte of betrekkelijken dood, de plant, welke een oogenblik te voren in volmaakte gezondheid, de verbranding van den alcohol en het azijnzuur bewerkte, nu voor een gedeelte de alcohol in azijnzuur verandert.

136