is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Mededeelingen.

Mededeelingen van den Heer P. Brouwer Rz-, Apotheker in het Ziekenhuis te Rotterdam (1). 1. Opsporing van cystine in nier- of blaassteenen. Geruimeu tijd geleden werd mij ter hand gesteld een niersteentje ter opsporing der stoffen daarin aanwezig. Bij on» derzoek van blaas- of niersteen volg ik de methode van Berzelius {]Jie Anwendung der Löthröhr Seite 270) opgegeven, daar deze spoedig en genoegzaam zekere resultaten geeft. Bij het verhitten vaneen klein gedeelte op platinablik bleek het mij al aanstonds, dat ik met cystine te doen had, zoowel door den eigenaardigen reuk die het hierbij verspreidde, als doordat de geringe hoeveelheid asch niet alcalisch reageerde. Daar het mij nimmer te beurt was gevallen met deze stof nader bekend te worden, zoo onderwierp ik telkens kleine hoeveelheden aan de volgende reactiën, die geen twijfel overlieten of mijn eerste vermoeden werd ten volle bevestigd. (1) Deze en de 3 volgende mededeelingen werden door den Heer Brouwer gedaan inde vergadering van Junij van het Eotterd. Depart. der Ned. Maatsch. ter bev. der Pharmacie. ZB. vertoonde daarbij de door hem zuiver afgescheiden cystine, alsmede (zie de volgende mededeelingen) de kleurstoffen uit cholera-urine, xanthine uit normale urine en leverde eene proef van onderzoek Van melk, volgens de dialytische methode van Graham, daartoe opzettelijk vooraf met braakwijnsteen vermengd. (Zie no. 4.) P. J. H. 111 S. 4e J. 13