is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men zich door herhaald oplossen in potaschloog en nederslaan door azijnzuur, tamelijk zuivere cystine verschaft, dan lost ze in minerale zuren op, in zoogenaamde organische zuren niet. Met salpeterzuur en ammonia behandeld, geeft ze geene roode kleur. In zuren opgelost, wordt ze door koolzure ammonia nedergeslagen. In bijtende potasch opgelost en onder bijvoeging van eene alcalische loodoxydeoplossing gekookt, wordt er een zwart nederslag gevormd van zwavellood, daar cystine zwavelhoudend is. De vorming vap zwavellood geschiedt niet zoo spoedig als bij dergelijke behandeling van eiwitachtige ligchamen, doch men zij voorzigtig zich hiermede niet te vergissen. Het zekerste ontkomt men deze fout door, behalve genoemde reacties, ook het mikroskoop ter band te nemen, Cystine wordt gemakkelijk opgelost in vloeibare ammonia, laat men van deze oplossing een weinig op een glasplaatje langzaam verdampen, dan verkrijgt men cystine gekristalliseerd in goed gevormde zeszijdige plaatjes, soms vormen deze groepen, doch aanstonds laat zich den vorm herkennen. Bij dit onderzoek zij men echter indachtig dat de verdamping bij de gewone temperatuur en langzaam plaats vinde; verhaast men deze, zoo krijgt men vormen, die soms nergens op gelijken, soms sprekende overeenkomst hebben met piszure ammonia. 2. Voorloopig onderzoek van cholera-urine. Door Dr. J. B. Molewater, directeur van en Iste geneesheer aan het stedelijk ziekenhuis alhier, werd ik onlangs opmerkzaam gemaakt, dat urine, ineen zeker tijdperk door cholera-lijders afgescheiden, door toevoeging van salpeterzuur of een mengsel van salpeter- en zwavelzuur zeer donker gekleurd werd; tevens verzocht hij mij, zoo mogelijk, op te sporen, welke stof in zulke urine aanwezig is. Ik ontving eene hoeveelheid van ruim 40 cc, en overtuigde mij terstond van de bovengemelde reactie, die sterk sprekend was.

194