is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeewater, die Arago het stof van den oceaan noemt, inden atmospheer. Zij worden door de luchtstroomen ver, zelfs over hooge bergketenen, gedragen, zoodat men niet alleen in het regenwater aan de zeekusten, maar ook in het binnenland chlorium kan aantoonen. Op dezelfde wijze als het chlorium kon ook het iodium inde lucht komen. Chatin’s opgaven werden door Poucault, Marchand en Niepee bevestigd. Natuurlijk was het gehalte dat men meende gevonden te hebben, zeer gering. Zoo zou b. v. het iodium-gehalte der lucht te Parijs in 4000 liters slechts het Viooßte gedeelte vaneen milligram bedragen. Om deze minime hoeveelheid naauwkeurig te kunnen beoordeelen, is het genoeg als wij zeggen, dat 4000 liters eene ruimte geven van 129 □ voet; een milligram is = 6/100 vaneen korrel, het kleinste onzer nieuwe gewigten. Alzoo bevatten een millioen □ voeten lucht, nog niet eens een korrel of het io/1000 gedeelte vaneen pond aan iodium. Tot deze zeer geringe hoeveelheid hield men zich toch geregtigd, zeer gewigtige besluiten uit het voorhanden zijn of gebrek aan iodium inde lucht te trekken. Men maakte n. 1. daarvan de verschijning van het kropgezwel en cretinismus afhankelijk, aangezien men wilde gevonden hebben, dat in alle streken waar deze ziekten heerschen , geen iodium in de lucht voorhanden is. De aanname echter, dat op eenige plaatsen in het geheel geen iodium inden atmospheer zou voorkomen, is in tegenspraak met de waarschijnlijke bron, waaruit het iodium-gehalte der lucht zijn ontstaan te danken heeft. Het iodium-gehalte kan natuurlijk wel verschillen, ook ten gevolge van wind-rigting tijdelijk ontbreken, maar nooit geheel en al op den duur. Men nam nu wel aan, dat op plaatsen waar het iodium inde lucht ontbrak, het ook niet in het zoete water aanwezig was en daardoor had zich het ontbreken van iodium inde lucht al zeer gemakkelijk laten verklaren, wanneer juist niet de zee voor de hoofdbron van dit bestanddeel des luchts moest worden aangezien. Door het voorkomen van iodium in het zoete water was verder ook het aanwezig zijn in planten en dieren, alzoo inde

226