is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS ÜIT BINNEN- EN BUITENLA.NDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, phaemacie, pharmacoguosie. Over den invloed der mycodermen op de azijnvorming; door Pasteur. Pasteur heeft zijn onderzoek vervolgd over den invloed der mycodermen op de azijnvorming, waarvan wijde eerste mededeeling hebben bekend gemaakt. (Tijdschr. voor Wetensch. Pharmacie No. 5, p. 132.) Zijne tweede memorie , die hij omtrent dit onderwerp inde Académie des Sciences te Parijs heeft voorgedragen, behelst voornamelijk de industriële toepassing zijner onderzoekingen op de fabriekmatige azijnbereiding. Ik zaai, zoo gaat hij voort, de Mycoderma aceti op de oppervlakte vaneen vocht, bestaande uit gewoon water, dat bevat 2 pCt. van zijn volumen alcohol en 1 pCt. azijnzuur eener voorgaande bewerking en daarenboven eenige tien duizendsten alcalische en aard-phosphaten, die ik straks zal opnoemen. De kleine plant ontwikkelt zich en overdekt weldra de oppervlakte van het vocht, zoo dat er niet de minste plaats ledig blijft. Ter zelfder tijd begint de omzetting van den alcohol in azijn. Zoodra de bewerking goed in gang is, dat de helft bij voorbeeld van de geheele hoeveelheid gebruikten alcohol in azijnzuur is veranderd, voegt men eiken dag nieuwe alcohol of wijn, of alcoholhoudend bier bij kleine gedeelten toe, tot dat het vocht genoeg alcohol ontvangen heeft, om een azijn te kunnen vormen, dat de verlangde handelsgraad bezit. Zoo lang de plant azijn-