is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorming kan voortbrengen, gaat men voort met alcohol toe te voegen.

Wanneer zijne werking begint af te nemen, moet men de aeetificatie van den alcohol, die nog in het vocht overblijft, laten ten einde brengen. Met tapt dit vocht alsdan af en verzamelt de plant, die afgewasschen zijnde, een vocht oplevert, dat een weinig zuur en stikstofhoudend is en naderhand weder dienen kan. De kuip wordt alsnu op nieuw ingesteld en zoo vervolgens. Het is een hoofdvereischte dat men het de plant nimmer aan alcohol laat ontbreken, omdat zij haar vermogen van overbrengster der zuurstof alsdan eensdeels op het azijnzuur zelve zou uitoefenen , die zij in water en koolzuur zou veranderen en anderdeels op nog slecht bepaalde vlugge beginsels, welker ontneming de azijn laf en zonder aroma zou maken. Bovendien keert de plant, afgeleid van hare gewoonte om azijn te vormen, daartoe niet weder terug, dan met een veel verminderd vermogen. Eene andere niet minder noodzakelijke voorzorg bestaat daarin, dat men geene te groote ontwikkeling der plant te voorschijn brenge, want hare werkzaamheid zou boven mate stijgen en het azijnzuur zou gedeeltelijk veranderd worden in water en koolzuur, zelfs dan als er nog alcohol in het vocht opgelost zich bevond. Eene kuip vaneen cubieken meter oppervlakte, bevattende vijftig a honderd liters, levert per dag het aequivalent van vijftig a zestig liters azijn. Een thermometer verdeeld in tiende graden, welks bol in het vocht gedompeld is en waarvan de buis uit de kuip dooreen gat in het deksel steekt, laat gemakkelijk toe den gang der bewerking te volgen. Het doelmatigst bezige men ronde of vierkante kuipen, zoo als die gebruikt worden inde brouwerijen, om het bier te bekoelen en welke voorzien zijn van deksels. Boven aan bevinden zich kleine openingen voor de luchtvernieuwing. Twee gutta-percha buizen, welke op den bodem der kuip geplaatst en zijdelings met kleine gaten voorzien zijn, dienen tot toevoeging van de alcoholische vochten, zonder dat het

298