is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 duim dik en 18 duimen lang, waaraan van onderen een aarden kop bevestigd is. Ineen hoek van het vertrek is men bijna voortdurend bezig om de gebruikte pijpen uitte krabben en te reinigen, daar de naauwe opening van den kop, welke omtrent de wijdte Van eene schrijfpen heeft, gemakkelijk verstopt raakt. De hoeveelheid opium welke door de rookers verbruikt wordt, wisselt af van 20 tot 100 grein; deze is vooraf in kleine potjes afgewogen en wordt tegen 1 dollar per once verkocht. Het opium wordt voor het rooken nog zoodanig ingerigt, dat men het, aan een korten draad bevestigd, over de vlam eener lamp houdt, waarbij het opzwelt, en daarna door rollen óp den pijpenkop als eene waschachtige massa inden Vórm van eene halve oranjepit gebragt wordt, welke opening van den kop bevestigd en dan aan de vlam eener lamp aangestoken wordt. De daardoor ontstane blaauwe rook wordt daarop in lange trekken ingezogen en zonder dat de pijp Van den mond genomen wordt, door den neus uitgeblazen. Volgens ïnededeeling van dr. Medhurst neemt het gébruik van opium, namelijk in China steeds toe en de gevolgen Van dit misbruik zullen niet zonder invloed op de toe* komst van dit land zijn. Zoo moet de laatste keizer van China zich aan het opiumgebruik hebben overgegeven, eü niet minder de meeste hooge beambten en hunne omgeving, en nog altijd vermeerdert het getal van dé vereerders dezer zelfstandigheid. Zelfs in familiën waar men volstrekt geen opium rookt, leeren de zonen weldra dit gebruik kennen en kunnen de verzoeking niet wederstaan, tot dat het niet meer megelijk is er van terug te keeren. Anderen nemen slechts door zorg en smart daartoe gedreven, hunne toevlugt tot de opiumpijp, welker gebruik zij weldra niet meer kunnen missen, zelfs wanneer de genoemde aanleiding is opgeheven. Voornamelijk op de middenklasse des volks werkt het opiumgenot in hooge mate demoraliserend, daar velen hun gansche vermogen aan dit genot opofferen en zelfs ten slotte vrouw en kind verköopen, ten einde zich het middel te verschaffen tot de klimmende behoefte aan het voortdurend gebruik des opiums. Hoewel men in Singapore het aantal der opium-winkels

347