is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoegd oplosmiddel en de wijze waarop men het mengsel maakt. De praecipitatie is dés te aanzienlijker, naarmate de temperatuur hooger is, of dat men eene grootere hoeveelheid vaneen minder goed oplosmiddel bijvoegt.

Een mengsel, verkregen door schudding, veroorzaakt eene bijna volkpmene praecipitatie. Een mengsel door diffusie verkregen, veroorzaakt eene minder aanzienlijke praecipitatie, die verschilt naar den duur der aanraking en na verloop van 24 uren een standvastig maximum bereikt. Werkt men bij 0° en laat men de verzadigde oplossingen gedurende meer dan 24 uren in aanraking, dan levert de proef uitkomsten op van eene voldoende standvastigheid, dat niet plaats heeft bij eene hooge temperatuur. (Journ. de Pharm. et de Chim. Oei. 1863.) fff):'.' " V -1’ a aas aaaxa ■ Toebereiding van de stijfsel tot reagens op iodium; door Béchamp. De reactie van het iodium kan door onderscheidene oorzaken verhinderd worden , welke eensdeels op rekening van stijfsel, anderdeels op de aan te wenden reactie tot vrijmaking van het iodium komen. De stijfsel bevat eiwitachtige zelfstandigheden, welke den invloed des iodiums kunnen maskéren. Men gaat op de volgende wijze te werk, om eene gevoelige stijfsel te bekomen. Men kookt het zuiverste zetmeel tot stijfsel en behandelt ze met Vjo van d® hoeveelheid zetmeel aan sterke oplossing van bijtende potasch , en onderhoudt de oplossing in gestadig koken, tot dat de stijfsel geheel vloeibaar geworden is. De vloeistof wordt dan met een weinig water verdund en met azijnzuur oververzadigd. In deze zure vloeistof giet men alcohol, welke de stijfsel als eene volumineuse massa praecipiteert, die men met alcohol van 60 volume procenten volkomen uitwascht, daarna herhaalt men dit met alcohol van gelijke sterkte , die met zwavelzuur aangezuurd is en

480