is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, niets doet zonder wijze oogmerken, deze mogen wij hier niet kunnen doorgronden, eenmaal zullen wij daarboven in helder licht aanschouwen, wat ons hier op aarde donker scheen. Maandag den 24sten Maart 1.1. werd zijn lijk ter aarde besteld. Een aantal vrienden , bekenden en kunstbroeders omringden zijn graf. Een eenvoudig en hartelijk woord werd er tot zijne nagedachtenis gesproken. Daar op den Godsakker, bij de opene groeve en bij het nederzinken van het stoffelijk omhulsel van onzen vriend, gevoelden wij diep het smartelijke der wond die ons geslagen was. Moge het aandenken aan hem steeds levendig in ons blijven en zijn voorbeeld ons ten zegen zijn! De heer Over wijn bespreekt de bereidingswijze van het Ung. acet. plumb., Ph. Belg., dat hij inden laatsten tijd dikwijls had moeten bereiden, omdat het inde werking op opene wonden, minder scherp geoordeeld werd, dan volgens de Pharm. Neêrl. bereid. Eene mededeeling van Eggenfels in het Neues Jahrbuch für Pharmacie von Walz und Winckler, dat het geel worden van cerat. plumbi, hetwelk volgens de Ph. Bor. uit 10 d. cera alba, 26 d. 01. olivar. en 3d. acetas plumbic, basie. bestaat, kan worden voorkomen, wanneer men was en olie in eene steenen schaal op het waterbad smelt, de eenigzins verwarmde loodazijn in kleine hoeveelheden toevoegt en eindelijk het mengsel nog eenigen tijd, onder dikwijls omroeren op het waterbad laat staan, deed hem deze bereidingswijze op genoemde zalf toepassen. Wanneer men het voorschrift der Ph. Belg. stipt volgt en dus axungia, 01, olivar. en acet. plumb. basie. neemt, wordt de zalf reeds tijdens de bereiding geel gekleurd, doch als men in plaats van axungia en 01. olivar. gebruik maakt van cera alba en 01. olivar, in evenredigheid van het ung. simplex en dan de opgegevene wijze volgt, blijft de zalf tamelijk lang eene witte kleur behouden. Dezelfde beproefde de bereiding van zwart koperoxydo op den natten weg, volgens voorschrift door Yogel en Bei-

170