is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het verslag van den toestand der Maatschappij blijkt: dat zij bestaat uit 7 Departementen, als: Deventer met 10; Utrecht met 33; ’s Qravenhage met 30; Leiden met 22 ; Rotterdam met 37; Amsterdam met 75 en Dokkum met 7 leden, benevens 1 lid niet behoorende bij eender Departementen ,tezamen alzoo 215 leden, zijnde 16 meer dan het vorig maatschappelijk jaar. De Secretaris deelt mede, dat het aantal stemmen bedraagt 31, als 23 van de Departementen en 8 van het Hoofdbestuur , zoodat de volstrekte meerderheid is 16. Op uitnoodiging van het Hoofdbestuur, woont de Heer Swartwout als lid der Commissie voor de wets-herziening , de vergadering bij. Alvorens tot de verdere behandeling der P. v. B. over te gaan, geeft de Voorzitter aan de Vergadering kennis van een besluit door Hoofdbestuurderen genomen , om voor té stellen; den Heer Dr. Sarphati het eerelidmaatschap aan te bieden; hij toch, van wien in 1842 de medeoprigting dezer Maatschappij uitging, was langen tijd een ijverig medearbeider in het Hoofdbestuur en hoewel geen beoefenaar der Pharmacie, steeds bereid haar ten dienste te staan en voor hare belangen te waken, daar waar dit gevorderd werd. Door luide bijvalsbetuigingen gaf de Vergadering zijne adhaesie aan dit voorstel te kennen en droeg het Hoofdbestuur op , aan deze zaak verdere uitvoering te geven. 2. Rapporten over den staat en de verrigtingen der Departementen. Departement Deventer. Eene eerste en blijvende gedachte die het Departement vervult bij het opmaken van zijn jaarlijksch verslag , is het verlies van zijnen onvergetelijken Me ij link. Wat hij voor de Maatschappij en voor het Departement was, heeft het in de berigten medegedeeld en mist het hem veel, niet het minst in dezen, daar hij om zoo te zeggen, niet alleen een goed hoorder en spreker , maar ook een goed schrijver was. Door zijn overlijden zou het getal leden met een verminderd zijn, ware niet inden loop dezes jaars de Heer C. L, van den Broek, provisor inde zaak van de Wed. E.

177