is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Departement heeft er sedert drie jaren voor gezorgd, dat van zijn bestaan en welstand jaarlijks melding gemaakt wordt in het jaarverslag der stad, gelijk zulks met andere wetenschappelijke inrigtingen het geval is. Het heeft daarbij gelegenheid nu en dan een goed woord en nuttigen wenk te geven en, in alle gevalle, de Pharmacie ook in hare wetenschappelijke waarde te doen kennen. De Bibliotheek heeft, door de welwillendheid van den Heer J. H. van Meeteren, weder eene uitbreiding verkregen; ook het Pharmacologisch Kabinet en de Herbaria zijn in goeden staat. Het eerste is door de goedwilligheid van de Heeren Overwijn, Duffer Blom, BahnsenJr. en van Dij k met eenige voorwerpen verrijkt. Het Departement verlangt steeds een eigen locaal te bezitten, ten einde aan een en ander meer uitgebreidheid te geven. De bijeenkomsten zijn geregeld in elke maand gehouden, en op geen derzelve ontbrak het aan meer of minder belangrijke bijdragen, zoo betrekkelijk de Pharmacie als hare hulpwetenschappen. Tot de onderwerpen die meer regtstreeks tot de Pharmacie behooren, noemen wijde mededeelingen van den Heer Overwijn, betrekkelijk de bereidingswijze van het ung. acei. plumbic.; de bereiding van oxydum cupricum volgens hetgeen daaromtrent voorkomt in het Journ. de Pharmacie et de Ghimie van Octob. 1860; over het liquor ferri acetici aethereus en deszelfs bereiding; en eindelijk den uitslag van zijn onderzoek op het al of niet aanwezig zijn van koper in het extractmn quassiae. Een en ander is aan den Archivaris, ter opname inde berigten, toegezonden. De Heer Cramer Hartman vestigde de aandacht op de tinctura Hieracei en hare verschillende bereidingswijzen. Dezelfde deelde ook mede het recept met chloroform waarvan reeds melding is gemaakt inde Berigten. De Heer D. van der Waal Spruijt deelde een recept mede bestaande uit, acidum sulphuricum, oleum terebintihinae en alcohol, hetwelk bleek ook bij meer leden te zijn voorgesehreven, maar in andere evenredigheden. De uitslag der Commissie benoemd om deze zaak te onderzoeken en de beste bereidingswijze op te geven, is reeds inde Berigten medegedeeld.

181