is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander, belangrijk te bevorderen en heeft deze maatregel zeker bijgedragen , om een talrijker opkomst der leden ter Vergadering en de onderlinge welwillendheid aldaar, te bevorderen.

Departement Leiden. Begon het Departement Leiden het maatschappelijk jaar met een getal van 22 leden, niet lang mogt het zich in die sterkte verheugen, daar reeds in December 11. de Heer W. J. Hoefman, een harer oudste leden aan hetzelve door den dood ontviel. Het Departement telde hem onder hare oprigters, daar hij eender eerste was, die in het jaar 1844 eene afdeeling der Maatschappij hier ter stede hielp vestigen , waarin hij als een warm behartiger van de belangen der Pharmacie steeds met lust en ijver in verschillende betrekkingen, tot kort voor zijn overlijden, werkzaam was. De welverdiende hulde, die in eene der Departements-Vergaderingen zijner nagedachtenis werd toegebragt, getuigde dan ook van de hooge achting, waarin hij als vriend en kunstbroeder deelde en hoe zijn verlies algemeen werd betreurd. In zijne plaats mogten wij ons verheugen door de toetreding als lid van den Heer C. I’. B. C uij p er s , Apotheker alhier, waardoor de afdeeling in het bezit blijft van 22 leden, waaruit als Thesaurier dit jaar volgens rooster is afgetreden , de Heer D. J. Cockuy t, die in deze betrekking door den Heer H. C. Coebergh vervangen werd, zoodat het Bestuur thans is zamengesteld uit de Heeren : K. Haremaker Pz,, President, B. J. Pornara, Vice-President , J. Gatrer, Secretaris en H. C. Coebergh, Thesaurier. De vergaderingen werden geregeld maandelijks gehouden en meestal getrouw bijgewoond, terwijl door het meer of min belangrijk verhandelde de leden steeds nuttig en aangenaam werden bezig gehouden ; daaronder merken wij op eene bijdrage van den Heer Garrer „over de waarde van sommige reagentia ter ontdekking van suiker in diahetische urine , waarbij hij de noodzakelijkheid aantoonde om, alvorens de aanwending derzelven, uit de urine die bestanddeelen te verwijderen , welke misleidend op de reactiën zouden kunnen

187