is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 4, 23-05-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was onlangs bij hem een recept voorgeschreven, bestaande uit 2 gram permanganas kalicus en 15 gram glycerinum. De permanganas kalicus werd inden mortier gewreven en de glycerine onder omroeren bijgevoegd. Er ontstond eene hevige reactie, die zich door sterk sissen, een vuurverschijnsel en ontwikkeling van dampen en gassen openbaarde. Inden mortier bleef eene sponsachtig opgezwollen, zwartbruine massa achter. Had men de ingrediënten in eene flesch gebracht en deze vast gesloten, dan was er voorzeker eene hevige ontploffing gevolgd; thans liep de zaak af met den schrik van den leerling, die het recept had onder handen genomen. Ook dan, wanneer de glycerine met eenig water verdund is, vertoont zich sterke ontwikkeling van warmte en dampen; bij toenemende verdunning vermindert dit, maar steeds heeft ontleding plaats. Een soortelijk geval van ontleding vindt men beschreven in No. 48 van den vorigen Jaargang. Scklesinger heeft het vermengen van permanganas kalicus met glycerine aan nadere proefnemingen onderworpen. Wrijft men het vooraf fijn gewreven kaliumpermanganaat ineens met de glycerine, dan heeft er ontwikkeling van warmte en lichte ontploffing plaats. Schudt men het gewreven kaliumpermanganaat langzaam onder de glycerine, dan wordt er wel warmte ontwikkeld maar er volgt geen explosie. Wrijft men het kaliumpermanganaat met weinig glycerine, dan ontbrandt het mengsel. Wrijft men het kaliumpermanganaat met eene groote hoeveelheid glycerine ineens inden mortier, dan gebeurt er niets bijzonders. Brengt men hei kaliumpermanganaat in kristallen inde glycerine, dan kan men het mengsel zelfs verhitten zonder explosie. Hoewel het voorschrift van permanganas kalicus met glycerinum niet rationeel is, omdat er toch altijd ontleding plaats heeft, bestaat er toch mogelijkheid het zonder gevaar gereed te maken. Bij de bereiding van Unguentum hydrargyri past de apotheker Wallet de physische wet toe, dat in vloeistoffen van grooter volumen de zwaarte sterker werkt dan de oohaesie en tracht diensvolgens de werking der zwaarte van het kwik in het vat ter gunste der cohaesie te verminderen. Hij beweert het vraagstuk der snelle bereiding te hebben opgelost, door het kwik niet in eens, maar bij gedeelten in eene hoeveelheid van ongeveer 50 gram onder bestendig omroeren bij het vet te voegen. W. heeft bij zijne proeven 1500 gram kwik in bewerking genomen en deze in 30 gedeelten van 50 gram, omstreeks eene minuut na elkander, bij het vet gevoegd. Nadat alles verdeeld was, waren na uur geen kwikbolletjes meer te herkennen, Kobligk bericht, dat men ouder de rhizomata Zedoariae van den handel dikwijls gele stukken vindt, die op curcuma gelijken, terwijl somtijds in plaats van zedoaria de schijven van een kleinen, van binnen witten wortelstok verkocht worden. De o-ele stukken zijn volgens Flückig er de radix Cassumunar van Zingiber Cassumunar, die in Engeland gewoonlijk zedoaria genoemd wordt. De kleine witte rhizomata komen inden handel voor onder den naam van Eadix Martelli, die in Indië Kapur-Kachri genoemd wordt en afstamt van Hedychium speciosum. Schering vestigt de opmerkzaamheid op het verschil in eigenschappen tusschen echt propylaminum en de propylamine van den handel, die slechts de isomeere trimethylamine bevat. Zuivere echte propylamine kookt bij -f 8° C., de propylamine van den handel bij -j- 50° C. Echte propylamine geeft eerst na verwarming ineen reageerbuisje boven de lamp brandbare dampen en de vlam dezer aangestoken dampen, die eene lichtende kern vertoont, wordt dadelijk uitgebluscht, zoodra men met verwarmen eindigt. Propylamine van den handel of trimethylamine daarentegen, ineen toegesmolten buisje bewaard, geeft bij het openen reeds door verwarming met de hand dampen, die, aangestoken, met eene levendige doch niet lichtende vlam branden. Om propylamine uit den handel op het een of ander daarin bevat lichaam te onderzoeken, onderwerpt men haar aan eene gefractioneerde destillatie en onderzoekt de fracties op haar kookpunt. Men verkrijgt volgens Bozsny ay een volkomen neutralen tannas chinini door sulphas chinini niet in zuurgemaakt, maar in kokend water op te lossen, daarbij de oplossing van acidum tannioum, door sterk verdunde ammonia liquida geneutraliseerd, te voegen, en beide vloeistoffen te vermengen. 1 Deel sulphas chinini levert 2,5 deelen tannas chinini. Het praeparaat is volkomen smakeloos, veel oplosbaard er inde maag dan het gewone

[ en biedt nog bovendien andere therapeutische voordeelen aan.' Uit eene zure oplossing kan nooit een neutraal praeparaat verkregen worden. Om Oleum cinnamomi Chinensis op vervalsching met vette en vreemde vluchtige oliën, harsolie enz. te onderzoeken, past Hat/er eene behandeling met petroleum-aether toe, waarin de zuivere olie bijna onoplosbaar is. Men neemt een buisje op de wijze van het gewone aetherbuisje ingericht, en brengt er gelijke volumina kaneelolie en petroleum-aether in. Zuivere olie geeft bij gemiddelde temperatuur hieraan hoogstens 2 pCt. van het volumen, bij s—lo° C. bijna niets af. Als nieuw middel om spiritus in aether te herkennen, wordt door Stefanelli opgegeven den aether met een weinig anilineviolet te schudden. Spiritusvrije aether wordt hierdoor niet gekleurd. lilo Spiritus geeft bij niet te dunne laag nog eene duidelijke kleuring. Volgens Pratesi kan anilinerood op gelijke wijze dienen. Een gering gehalte aan water of azijnzuur is zonder invloed, doch men doet toch beter den aether vooraf met eenig droog kaliumcarbonaat te schudden. Jalapehars, die door anderen voor dit onderzoek aanbevolen wordt, is minder geschikt, dewijl zij bij een gering gehalte van den aether aan spiritus evenmin oplost als in aether, zoodat zij eerst bij een hoog spiritusgehalte van den aether (15—20 pCt.) begint inde vloeistof op te lossen. Kwhlman geeft eene nieuwe methode aan, om het restant der bereiding van chloor uit mangaandioxyde en chloorwaterstofzuur, weder tot mangaandioxyde te verwerken. De verkregen oplossing van mangaanchloride (Mn 02 -)- 4 HCI Mn Cis -f- 2H3 O -f- CI2) wordt met krijt vermengd, om het ijzer te verwijderen en alsdan met kalkmelk om het mangaanchloride in manganohydroxyde: Mn H2 02, over te brengen (Mn Cls -j-Ca Hs Os =Ca CL -|- Mn H2 02). Het hydroxyde wordt na zorgvuldig uitwassohen in salpeterzuur opgelost, de oplossing uitgedampt en het droge residu in retorten tot eene temperatuur verhit, waarbij de stikstof als stikstofdioxyde (NO) en stikstoftetroxyde (NO2) ontwijkt. De zuurstof van het salpeterzuur brengt het manganohydroxyde over in mangaandioxyde (Mn H2 Os -j- O = Mn 02 -f- Hs O). De dampen van stikstoftetroxyde en van stikstofdioxyde (inde lucht overgegaan tot stikstoftetroxyde) worden in ander manganohydroxyde geleid, dit op nieuw gecalcineerd enz. Men ondergaat wel een klein verlies aan stikstofzuurstofverbindingen, maar verkrijgt 88 perc. aan mangaandioxyde terug. Persoonlijke aangelegenheden. 15 Mei heeft zich de heer W. F. Düker als apotheker te Hilversum gevestigd. 15 Mei overleden te Vlaardingen inden ouderdom van 69 jaar de heer J. M. Lagerwerff, apotheker aldaar. Overleden te ’s Hage inden ouderdom van circa 38 jaar de heer T. de Vries, apotheker aldaar. Openlijke correspondentie. W. G. E. te B. Uwe meening is juist, 50 grm. zeer fijn poeder van onzen rooden Javabast worden achtereenvolgend door de drie vochten gedeplaceerd tot een vol. van 2| liter en daarin door zeer zachte verwarming de gepoederde suiker onder aanhoudend omroeren opgelost. Goed bereid is de wijn reeds zoo bitter als hij zijn kan en zijn mag, zal de smaak niet onaangenaam worden. Vergeet toch niet, dat de door ons aangeprezen kina gemiddeld 7.5 pCt. alcaloïden c. s. bevat, die ter nauwernood in driemaal zooveel vaneen mengsel van bruine, roode en Calicaya Amerik. basten worden aangetroffen. Geen andere kina levert daarenboven een wijn van zoo uitnemende, geprononceerde kinareuk. De details van den modus faciendi kunnen onder practische pharmaoeuteu tot weinig verschil aanleiding geven en vereisohen naar onze meening vooralsnog geen verdere toelichting. P. en S. J. L. S. te M. Ge hebt het antwoord op uwe vraag zeker reeds in het vorig nommer gelezen.