is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 5, 30-05-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder dan 8 gram crotonolie op deze wijze binnen gekregen en kort daarop wel sterk gebraakt maar niet gepurgeerd had. Men vond in het lijk eene ontsteking van maag, duodenum en dundarm inden hoogsten graad. De aanwezigheid der crotonolie in de maag werd langs physiologischen weg bewezen, doordien de afgescheiden olie den bekenden uitslag op de gezonde huid voortbracht. Men zegt overigens, dat dergelijke dronkaards 15 gram crotonolie zonder schade verdragen kunnen. Rijnsche druiven-borstsiroop van Zickenheimer te Mainz, a 10 francs de flesch verkocht, is door de scheikundigen Dietzsch en Kopp te Zurich bevonden niets anders te zijn dan gewone suikerstroop of syrupus simplex. Dus wel de uitgebreide advertenties, ook in onze dagbladen, waard! Eigenaardig is de repliek von Zickenheimer na het openbaar maken van het scheikundig onderzoek. Hij erkent: noch wijnsteenzuur noch kali noch looizuur is ia zijn praeparaat aanwezig, maar druivenextract uit het sap van witte druiven, door opkoking, zuivering en verdamping verkregen. Hij neemt hierbij tevens aanleiding om voor eene nabootsing te waarschuwen, die enkel uit zetmeelstroop bestaat! Brometum ferrosum. Voor de bereiding van broomijzer geeft Pz-«wee de volgende formule op. : ferri pulverati part. 10, aquae destillatae part 80, broraii part. 21. Men brengt het ijzerpoeder en het water in eene kookflesch, voegt er eene kleine hoeveelheid broom bij on sluit de flesch nauwkeurig met eene kurk. Men schudt dooreen, en zoodra de broomdamp bijna verdwenen is, voegt men-er eene nieuwe hoeveelheid bij, waarmede men voortgaat, totdat al het broom opgenomen is. Zoodra de verbinding heeft plaats gehad, doet men alles, met inbegrip van het overvloedige ijzer, in eene hermetisch gesloten flesch. De oplossing bevat het derde van haar gewicht aan brometum ferrosum. Deze normale oplossing dient om daarvan pillen en eene stroop te bereiden. Pilulae bi ometi ferrosi. 13 Gram der normale gefiltreerde oplossing van brometum ferrosum, 100 milligram ferrum pulveratum, pulv. gummi arabici et pulv. rad. liquirit. q. s, De oplossing en het ijzerpoeder worden in eene porseleinen schaal gebracht, waarna men laat verdampen, totdat de vloeistof twee derde van haar gewicht verloren heeft. Men schenkt haar dan nog warm over ineen drogen, een weinig verwarmden mortier, voegt van de vooraf vermengde poeders eene genoegzame hoeveelheid bij, om eene pillenmassa te vormen en verdeelt deze in 80 pillen, die men ineen fleschje aflevert. Elke pil bevat 50 milligram brometum ferrosum. Syrupus Ir ometi ferrosi. Mengsel van 13 gram der normale gefiltreerde oplossing van brometum ferrosum met 620 gram syrupus simplex. 31 Gram der stroop bevatten 2QO milligram brometum ferrosum. Kunstmatige aetheerische mostaakdolib uit ALLYLALCOHOL. Eeine eu Cie te Leipzig vervaardigen kunstmatige aetheerische mostaardolie uit allylalcohol, die zij naast de olie, uit zwart mostaardzaad door destillatie verkregen, inden handel willen brengen, Eeeds vroeger is het gelukt de aetheerische mostaardolie (allylsulfocyanaat: C3 H5 C N S) kunstmatig te vervaardigen uit ioodpropyleen en kaliumsulfocyanaat, maar deze methode miste practische waarde, omdat het te veel zwarigheid opleverde het ioodpropyleen in het groot te bereiden. Eerst nadat Tollens en Henninger allylalcohol (Cs Hg O H) door de inwerking van zuringzuur op glycerine hebben leeren verkrijgen, is de synthetische bereiding van aetheerische mostaardolie van beteekenis geworden. We hebben hier niet met een kunstprodukt van gewonen aard te doen. De aetheerische mostaardolie bestaat geheel uit eene scheikundige verbinding en is niet, zooals de meeste

vluchtige oliën, eene combinatie van meerderen. De kunstmatige olie heeft hetzelfde kookpunt als de door destillatie verkregene, zij wordt eveneens door N H3 ineen vast thiosinnamine (C3 Hs C N H N Hj S) vaneen gelijk smeltpunt overgebracht enz. Volgens Prof. König zal de slaapverwekkende kracht van het chloralhjdraat zeer versterkt en de nadeelige werking in gelijke mate verminderd worden, indien men onmiddellijk vooraf een weinig bicarbonas natricus inneemt. In plaats van 1 gewichtsdeel chloralhydraat zal men kunnen nemen 1 gewichtsdeel bicarbonas natricus en 0,4 gewiohtsdeelen chloralhydraat. In het laboratorium van St. Claire Deville te Parijs heeft eene vergiftiging met doodelijken afloop plaats gehad door middel van osrniumzuurf waarvan de vergiftige aard reeds vroeger door Erémy aangewezen werd. De bewerking diende om osmiutn van platina en iridium te scheiden en de manipulatie van den vergiftigden laborant bestond inde behandeling vaneen blok platina met baryumnitraat en de ontleding van het gevormde osmiumzure baryumzout door salpeterzuur, waarbij nog als voorzorg voor de hevige werking van het osmiumzuur op de ademhalingswerktuigen ammoniumhydrosulphide was aangewend. Na eene maand met dit werk te zijn bezig geweest, vertoonden zich de eerste verschijnsels van vergiftiging, waarop na eenige dagen de dood volgde. Uittreksels uit Buiten- eu Binuenlaudsche tijdschriften. Syrupus hypophosphitis ferrici wordt volgens Car les naar het volgende voorschrift bereid. pf: sulphatis ferrosi part. 15, hypophosphitis calcici cryst. part. 9,15. aquae destillalae ferventis part. 350, sacchari part. 6 60. Men lost afzonderlijk den tot poeder gebrachten sulphas ferrosus en den hypophosphis calcicus in ongeveer 20 gram water op, vermengt beide oplossingen en schudt ze goed dooreen. Na een kwartier brengt men de dikke 'massa op een linnen filter, perst uit en filtreert het doorgeloopen vocht opnieuw door papier. Men brengt de vloeistof met kokend water tot een gewicht van 350 gram en lost daarin bij zachte warmte de suiker op. Elke lepel van 35 gram bevat 250 milligram hypophosphis ferricus. Door vermenging met gelijke deelen syrupus florum aurautii wordt de smaak aangenamer. De stroop moet in goed gevulde flessehen bewaard worden. Yoor eenigen tijd (zie N°. 6 van den vorigen Jaargang) is door Ter reit beweerd, dat voor de bereiding van Kermes minerale langs den natten weg slechts natriumoarbouaat en geen kaliumcarbonaat kan aangewend worden, omdat laatstgenoemde niet op het zwavelantimoon zou inwerken. Weppen heeft de opgaven van Terreil nauwkeurig nagegaan en daarbij bevonden dat, zooals ook in oude voorschriften voorkomt, kaliumbicarbonaat en natriumbicarbonaat geheel op dezelfde wijze op zwavelantimoon inwerken. Alleen dit is waar, dat men bij het gebruik van het natriumzout meer kermes verkrijgt, omdat de oplossing van het natriumsulfozout minder kermes in oplossing kan houden dan die van het kaliumsulfozout. Verscheidenheden. Om petroleum-benzine van steenkolen-benzine te onderscheiden wordt door Fusch iodium opgegeven, hetwelk in petroleum-benzine met eene frambozenroode, in steenkolenbenzine met eene violetroode kleur oplost. Ineen mengsel van beide benzinen heeft de frambozenroode kleur zoodanig de overhand, dat daardoor de petroleum-benzine gemakkelijk inde steenkolenbenzine kan herkend worden. Volgens Hager kan de dosis van het Acidtm salicylicum op 500 milligram gesteld worden, de hoogste dosis op een dag is 2,5 gram.