is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 16, 15-08-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daardoor wordt op eenvoudige wijze het te voorschijn treden van het calciumhydroxyde verklaard en tevens het feit, waarom het schijnbaar vrij zich inde chloorkalk bevindend caloiumhydroxyde door verdere inwerking van chloor niet weder tot chloorkalk over te brengen is. Benzoas lithicus, als oplosbaar lithium zout inde geneeskunst aanbevolen, wordt volgens Shuttleworth bereid door 1 deel carbonas lithicus op te lossen in 10 deelen gedestilleerd water en er zoolang acidum benzoïcum bij gedeelten bij te voegen als er opbruising ontstaat, waartoe omstreeks 3 a 4 deelen zuur vereischt worden. De oplossing kan tot droog verdampt of ook tot kristalliseeren gezet worden. De benzoas lithicus is oplosbaar in 3-| deelen water van 15° C., in 3| deelen water van 100° en in 10 deelen sterken spiritus. Houlton’s Laudanum volgens het voorschrift van Beasley is eene opiumtinotuur met azijn, water en spiritus bereid en bevat in 10 deelen het oplosbare van circa 0,75 deelen opium. 7,5 Deelen opium worden met 80 deelen acetum uitgetrokken, de gefiltreerde vloeistof wordt tot de consistentie van extract uitgedampt en alsdan opgelost ineen mengsel van 13 deelen spiritus en 85 deelen water. Voor Phosphorpillen wordt door Walling het volgende nieuwe voorschrift opgegeven. jf: olei cacao gramm. 18, saponis medicati gramm. 13, phosphori gramm. 1,5. Piant lege artis pilulae N°. 500. De cacaoboter wordt gesmolten en ineen fleschje met den phosphorus sterk geschud. Dan wordt de zeep bijgevoegd en het schudden voortgezet, totdat de massa den phosphorus geheel opgenomen heeft. Uit de massa worden 500 pillen gemaakt, die men met een mengsel van carbonas caloicus inden fijn poedervormigen staat en van mucilago gummi arabici overdekt. Elke pil bevat 3 milligram phosphorus. Volgens Winnicki worden tot vervalsching der thee de bladen van Epilobium angustifolium L ingezameld en uit Eusland verzonden. Te Weenen werden voor eenigen tijd twee groote bezendingen Chineesche thee bevonden enkel uit de bladen van genoemde plant te bestaan. De bladen van Epilobium bevatten veel slijm en het heette zwakke aftreksel is donker gekleurd. Dit geeft een middel aan de hand, om de vervalsching te herkennen. Vermengt men een geconcentreerd aftreksel met een dubbel volumen 90 percentigen spiritus, dan wordt er veel slijm afgescheiden, indien de thee uit de bladen van Epilobium bestaat of deze daartusschen vermengd zijn. Het aftreksel van echte thee toch geeft een helder mengsel. De vervalsching is zooveel te schadelijker, omdat de epilobiumbladen niet, zooals goede theebladen, opwekkend werken, maar daarentegen een gevoel van afmatting veroorzaken. Keeds sinds onheugelijke tijden werden de Epilobiumbladen in Eusland als volks-geneesmiddel gebezigd. De exploitatie tot het vervalschender thee komt eerst inden jongsten tijd voor . Verscheidenheden. Een Eransch geneesheer, dr. Maurin, geeft als de eenvoudigste methode, om ziekenkamers koel te houden, op, inde wijd openstaande ramen linnen gordijnen te hangen, die in water gedompeld zijn. Door de verdamping van het water kan de temperatuur 4—5 graden dalen, terwijl tegelijkertijd de vochtigheid, die zich inde kamer verspreidt, voor de ademhaling van den zieke gunstig is. Op die wijze zal ook op den heetsten zomerdag de ziekenkamer eene temperatuur hebben, even frisch als gewoonlijk na een onweer het geval is. Om vlekken van koffie met melk uit wollen en zijden stoffen te verwijderen, wordt aanbevolen, ze te bestrijken met glycerine, vervolgens met lauwwarm water uitte wasschen en de plaats op de andere zijde, zoolang zij nog vochtig is, met het strijkijzer te behandelen. De glycerine absorbeert niet alleen de vetstof der melk maar ook het looizuur der koffie en de methode, op de aangegeven wijze uitgevoerd, zal zelfs de teederste kleur niet schaden.

Berthelot toonde door thermo-chemische proeven aan, dat natron en kali den ammoniak uit zijne zouten inde koude oplossing zoo goed als volkomen verdringen. Bij het vermengen eener oplossing van ehloorammonium met natronloog werden -}- 1.07 caloriën vrij, terwijl het verschil der neutralisatiewarmte van natron en ammoniak -|- 1.13 caloriën bedraagt. Kalkhydraat lost inde oplossing van ehloorammonium op en wel in aequivalente hoeveelheid. Ook hier heeft volkomen ontleding van het ehloorammonium plaats, zooals uit de ontwikkelde hoeveelheid warmte is af te leiden. Door zwavelkoolstof in V-vomige buizen gedurende 3 maanden aan het zonlicht bloot te stellen, heeft Si dot een lichaam verkregen, hetwelk zich als eene roodbruine laag aan de wanden der buizen vasthechtte, terwijl zwavel vrij en inde onontlede zwavelkoolstof opgelost was. Het amorphe lichaam, van eene dichtheid van 1,66, bleek tot samenstelling te hebben C S of (C S)n en was dus ontstaan volgens de vergelijking: CS2 =CS -)- S. Het tandplombeersel van Ostermeier is, volgens de Indusfrieblatter, een mengsel van 7 deeleu gebrande kalk en 6 deelen acidum phosphoricum glaciale, hetwelk inde, holle kies gebracht wordt, nadat deze vooraf met filtreerpapier uitgedroogd is. Om gewoon schrijfpapier voor vet ondoordringbaar te maken, bestrijkt men het volgens Hager met eene dunne mucilago gummi arabioi of stijfselpap. Car les neemt, evenals Howard, aan, dat de aloaloïden zich bij de kina inde buitenste deelen van den schors bevinden, terwijl Weddell, Karsten, Wiegand daarvoor hoofdzakelijk den bast of juister het celweefsel aanwijzen tusschen de bastvezels. Fetit deelt mede, dat 1 gram ptyaline, het hoofdbestanddeel van het speeksel, in staat is 10,000 a 30,000 gram zetmeel op te lossen en eene hoeveelheid suiker voort te brengen tusschen 3,500 en 7,000 gram. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Kommandant van het leger en Chef van het Departement van Oorlog in Ned. Indië is geplaatst bij het hospitaal te Makassar de apoth. 3de kl. J. H. Schmidt van den geneeskundigen dienst te Atjeh, en ingetrokken de overplaatsing bij het hospitaal te Makassar van den apotheker 3de kl. J. van Solms. De heer N. van Aken, apotheker te Breda, is benoemd tot gewoon lid van de Nederlandsche Botanische Vereeniging, gevestigd te Leiden. Het Aardrijkskundig Congres te Parijs heeft aan den heer J. Broeker, militair apotheker Iste klasse, eene eervolle vermelding verleend voor zijne reisapotheek. Te ’s Hertogenbosch is de apotheek van den heer J. J. Loef sedert 1 Aug. opgehouden en met de apotheek van den heer P. J. Kijn vereenigd. Overleden de heer J. C. VAN DEN BRINK, apotheker te Rotterdam, inden ouderdom van 34 jaren. Overleden de heer C. D. WASZINK, apotheker te Zwolle, oud 54 jaar. Verbeteringen in het Adresboek. Te Haarlem weg te nemen C. Blomhert (sinds Juli zijne zaak gesloten hebbende). Bij P. A. Grijseels te voegen (firma Mons en Grijseels). Weg te nemen J. Mous, sinds 1871 geen gevestigd apotheker meer. Bij de Apothekers bij te voegen : J. Swens. Van de Drogisten weg te nemen: S. Mons. Bij de Drogisten bij te voegen: W. Plaatjes van der Huil. Onder de apothekers te Botterdam achter J. Jurrewitz te veranderen: //17 Dec. 1875’* in: //18 Dec, 1874”. Onder N. Pekela staat J. A, W. Daman opgegeven als //drogist”, moet zijn: als

54 jaar.

ker meer.