is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 18, 29-08-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 29 Augustus 1875. N°. 18.

PHARMACEDTISCH WEEKBLAD YOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. J. OPWIJRD4, te Nijmegen. Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels f 1,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar. lededcelingen. Ingezonden stukken. PRIJSBEPALING DER RECEPTEN. Y. Wij zijn genaderd tot het moeilijkst gedeelte onzer taak, namelijk de bepaling der prijzen voor de geneesmiddelen,’die inde recepten voorkomen, welke prijzen naar onze meening voor alle patiënten gelijk moeten zijn. De grondslag onzer bepaling zal zijnde prijs, die op de prijscouranten van twee algemeen bekende firma’s, die van Mouton en Zonen en van Pluijgers, vermeld staat en we stellen ons voor, dat de apotheker ten behoeve der receptuur dezen prijs inden regel verdubbelen kan. Voor onderdeelen en veelvouden willen wede algemeene bepalingen volgen, die inde reeds meermalen vermelde Prijslijst voor Noord-Brabant en Limburg zijn opgegeven, namelijk : I. Bij veelvouden der aangegeven hoeveelheden den prijs niet hooger te doen stijgen dan bij de tienvoudige hoeveelheid is opgegeven. 11. Yoor veelvouden, waarvan de prijs niet is opgegeven, tot het tienvoudige toe, niet meer dan achtmaal den gegeven prijs te berekenen. 111. Yoor onderdeelen nooit minder dan 1 cent in rekening te brengen. IV. Wanneer op eene of andere wijze breuken van centen voorkomen, deze tot en met 0.5 voor een halven cent, en daarboven voor 1 cent te rekenen. Y. Van geneesmiddelen, welke droppelsgewijze worden toegevoegd, 20 droppels voor 1 gram te berekenen. YI. Aqua destillala alleen in rekening te brengen voor injectiën (behalve clysmata), oogwaters, oogdroppels en enkele oplossingen, waarvoor zulks bepaald noodzakelijk is. VII. Voor poeders van drogerijen den prijs de helft hooger te stellen dan voor de grondstof is aan gegeven. YIII. Geneesmiddelen niet inde lijst opgenomen, te berekenen zoo als in prijs daarmede overeenkomende zelfstandigheden onder de bepalingen als boven. Het zou verre de ruimte van ons Weekblad overschrijden, indien wede prijslijst van al de geneesmiddelen, zooals wij ons die voorstellen, in haar geheel wilden opnemen. Ook zou dit voor het gebruik minder doel treffen, omdat wijde lijst noodzakelijk overeen tal nommers zouden moeten verdeelen. Het is ons daarom dienstig voorgekomen haar met hetgeen we reeds over dit onderwerp schreven, weldra afzonderlijk uitte geven als Proef eener rationeele prijsbepaling der recepten met Prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. We vertrouwen daarmede aan een reeds door velen geuit verlangen te voldoen. Onze denkbeelden daaromtrent willen we echter hier nader ontwikkelen, door de geneesmiddelen te taxeeren, die inde 30 recepten voorkomen, welke wij in N°. 10 aanhaalden, waardoor we ook inde gelegenheid zijnde uitkomsten onzer wijze van prijsbepaling met die in Duitschland en Amerika te vergelijken.

UITGEVER: D. B. CESTTEBf, te Amsterdam. De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden niterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever. N°. 1. pf: sulpti. chinini, rad. zingiber. aa 2,0. M. f. pil. N°. 60. Sulpit, chinini staat op de prijscouranten niet ingevuld (marktprijs). Stellen we gemiddeld ƒ 14.0 per kilogram, dan zullen we ons wel kunnen vereenigen met de opgave inde Prijslijst N. B. en L., namelijk gram ƒ 0,40. 0,1 gram ƒ 0,05. Bad. eingïberis. Prijscourant kilogram 90 ets., wordt voorgesteld te berekenen voor pulvis: 100 gram ƒ 0,40. 10 gram ƒ 0,05. De berekening van het recept wordt dan als volgt: Geneesmiddelen. 3 gram sulph. chinini ƒ 0,80 2 // pulv. rad. zingiber. 0,03 0,82 Met de werkzaamheden en benoodigdheden wordt dit gezamenlijk voor de verschillende categoriën; Iste categ. 3de categ. Sde categ. 4de categ. geneesmidd. 0,83 0,83 0,83 0,82 gereedmaken en afleveren 0,20 0,25 o,3s(metinbegr. 0,50 (met XÖ2 1,07 1,17 v, doosje) 1,33 doosje.) in zilver 1,27 1,42. De Duitsche taxe stelt voor dit recept ƒ 1,04; in Amerika rekent men er gemiddeld ƒ 3,70 voor. N°. 2. pf: sulph. ferros. exsicc. 7,5, aloës 7,5. M. f. pil. N°. 90. Sulph. ferros. exsicc. Prijsc. 30 gram 10 ets. Yoorgestelde berekening: 10 gram 10 ets. gram l6 ets. Aloë (de cabo). Prijsc. kilogram 70 ets. Yoorgestelde berekening: 100 gram 35 ets. 10 gram 5 ets. De geneesmiddelen in N°. 3 bedragen dus: 7.5 gram sulph. ferros. exsicc. f 0,10 7.5 // aloë 0,05 0,15 Berekening van het recept: Iste categ. 2<le categ. 3de categ. 4de categ. geneesmidd. 0,15 0,15 0,15 0,15 gereedmaken en afleveren 0,30 0,40 0,55 (met doosje) 0,70 (met "ÖAS 0,55 0,70 °>Bs doosje.) De Duitsche taxe stelt ƒ 0,45, gemiddelde berekening in Amerika ƒ 2,80! N°. 3. extr. nuc. vomic. 0,31, aloës, asae foetidae aa 3,75. M. f. pil. N°. 40. Extr. nuc. vomic. Prijsc. 4 gram 20 ets. Yoorgestelde berekening: gram 20 ets. 0,1 gram 3 ets. Aloë. zie bij N°. 3. Asa foetida (dep.). Prijsc. kilogr. ƒ 2,40.