is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 19, 05-09-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening van het recept: Iste categ. 25e categ. 35e categ. 45e categ. geneesmidd. 0,60 0,60 0,60 " 0,60 ° gereedmaken en afleveren 0,10 0,15 0,25 (met doos) 0,35 (met G,70 0,75 0,85 0,95 doos.) Volgens de Duitache taxe f\ ,02, in Amerika gemidddeld f 1,40. (Wordt vervolgd.') Naar wij van de firma Mouton & Zonen vernemen, worden door Reynolds en Cie te Londen pogingen gedaan om apothekers hier te lande op te lichten door bestellingen van kinine en nitras argenticus, die vergezeld gaan van wissels op huizen, die niet bestaan. Men meldt uit Amsterdam, dat zij eerst eene menigte palingboeren hebben opgelicht en thans tot de chemicaliën zijn overgegaan. Inden Haag zijnde firma M. 7 zulke orders bekend. Een ieder zij dus gewaarschuwd! De gurjunbalsem, balsamum gurjunicum, die inden laatsten tijd door dr. Douglas tot het genezen van lepra en van andere huidziekten aanbevolen is, wordt uit verschillende reusachtige boomen, Dipterocarpussoorten, iu Oost-Indië verkregen. Er worden inde onderste deelen gaten gehouwen, waarna de stam tot aan deze openingen van onderen naar boven door middel van fakkels oppervlakkig verkoold wordt, tengevolge waarvan de balsem in eene groote hoeveelheid uit de wonden vloeit. Een groote boom levert tot 180 liter balsem. De gurjunbalsem is eene vloeistof van de consistentie van olijfolie, diohromatisch en wel in het doorvallend licht bruin of roodbruin, in het opvallend lichtbruin groen of olijfgroen, in eene dikkere laag altijd een weinig troebel. Hij bezit een zwakken, eigenaardigen, aan copaï va balsem herinnerenden, eenigszins zuuraohtigen geur en balsamieken smaak, die veel minder scherp en nablijvend is dan die van oopaïvabalsem. Het soort, gewicht van gurjunbalsem is tusschen 0,95 5 tot 0,975. Hij is bijna geheel in 90 percentigen en volkomen in absoluten spiritus oplosbaar, verder in petroleumbenzine, terpentijnolie, zwavelkoolstof, chloroform, aether. Al deze oplossingen vertoonen eene hoogst zwakke troebeling, die zich bij het schudden als strepen voordoet, maar bij de oplossingen van den gefiltreerden balsem meest pleegt te ontbreken. Steenkolenbenzine en petroleumaether lossen een gelijk volumen van den gurjunbalsem op, de oplossing is echter een weinig troebel. De gurjunbalsem bestaat uit 5 5—65 perc. vluchtige olie, die door destillatie met water is af te scheiden, 35 tot 45 pet. harde bruine hars en gurjunzuur. Spreidt men een droppel van den balsem op een objeotiefglas onder den microscoop uit, dan neemt men eene heldere vloeistof waar, waarin kleine kleurlooze naaldvormige kristallen afzonderlijk of in groepen gelegen zijn, die uit het zuur bestaan, hetwelk Werner gurjunzuur; C22 H34 04, heeft genoemd. Inden gefiltreerden gurjunbalsem ontbreken deze kristallen. Het bezinksel, hetwelk zich uit de oplossing in petroleumaether afscheidt, is eveneens eene opeenhooping van zeer kleine microscopische kristallen uit gurjunzuur bestaande. In Oost-Indië diende de gurjunbalsem reeds lang voor het maken van vernissen en lakken en tevens lot inwrijvingen bij jicht en rheumatisme en het verbinden van pitride wonden. Als nader bericht omtrent het goapoeder, ararobapoeder, Podi Bahia (een nieuw geneesmiddel, zie N°. 51 van den vorigen Jaargang), deelt de Pharm. Zeitung mede, dat zijn hoofdbestanddeel, volgens Attfield, het chrysophaanzuur is (hetwelk ook in radix rhei voorkomt), waarvan het goapoeder 80—84 pet. bevat. Het poeder is onoplosbaar in koud water, 7 pot omstreeks lossen in kokend water op; het overige in benzine. Bij zijn gebruik tegen huidziekten wordt de bevochtigde huid tweemaal daags met het poeder ingewreven; wat er aan blijft hangen, wordt niet verwijderd. Wordt de huid te sterk geprikkeld, dan eindigt men met deinwrijvingen en brengt coldcream ox Ook kan men voor vernieuwde wrijving eenig goapoeder met wat verdunden spiritus vermengen. De oorsprong van het goapoeder is nog niet met zekerheid bekend, Eenigen houden het voor eene lichensoort van Mozambique, anderen voor het droge 'merg vaneen boom der Caesalpineën, familie der Leguminósen, den ararobaboom.

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat de commissie, belast met het afnemen van het eerste natuurkundig examen en van het natuurkundig examen voor hulp-apothekers zitting zal houden op maandag 13 September en volgende dagen te Utrecht; dat de commissie, belast met het afnemen van de examens van apotheker en van de praktische examens van hulp-apotheker op maandag 18 Sept. en volgende dagen te Groningen zitting zal houden. Uittreksels uit Buiten- en Binnenlandsche tijdschriften. Rachat Lukumia *) is eene Oostersche lekkernij, die tevens als geneesmiddel of als vehiculum voor geneesmiddelen dienen kan. Men vervaardigt deze zoetigheid volgens X. Pander er op de volgende wijze. 5 Kilogram suiker worden in 4 kilogram water opgelost en met behulp van eiwit eene fraaie heldere stroop gemaakt, waarbij men na bekoeling 140 gram tarwemeel, met water aangemengd, en 3 gram citroenzuur, in water opgelost, voegt om de kristallisatie der suiker te verhinderen. Deze massa wordt onder voortdurend omroeren op een zacht vuur gekookt op de wijze der jujubes en der pasta althaeae, totdat zij niet meer aan de vingers kleeft, en eindelijk op eene marmeren plaat uitgespreid, die met suiker en meelpoeder bestrooid is, waarna eindelijk de weeke, geleiaohtige, doorzichtige massa in vierkante stukken gesneden en in doozen geborgen wordt. Door vermenging met chocolade, amandelen, rozenolie, citroenolie, bergamotolie enz. kan het praeparaat verschillende wijzigingen ondergaan. Onder den naam van suikertheeën, species pro thea saccharatae (sucre-tisanes), heeft Z. i, n/ ouv l h in vereeniging met Belpech en Lebaigue een artsenijvorm aangewezen, bestaande uiteen tot droog ingedampt aftreksel van de eene of andere species, waarbij suiker gevoegd is, en dienende om ex tempore dranken (tisanes) gereed te maken. Verscheidenheden. Het Birresborner mineraahvater is volgens liet onderzoek van Vo hl eender lithiumrijkste wateren. Het bevat op 10 liter: 8,8016 gram lithiumhydrocarbonaat (Li H C03); verder 0,5876 gram K H C03, 12,8090 gram Na HC03, 9,9500 gram Mg H„ (Co3)a, 1,7880 gram Ca H2 (C 03)„, 0,2644 gram Ee H3 (C03)2, 0,3438 gram Na Cl, 0,0026 gram Na Br, 0,0014 gram Na J, 1,8104 gram Na, S04, 0,0556 gramAAala 03, 0,2420 gram Si 0,, 0,0013 gram Mn O, verder sporen chloorcaesium, chloorrubidium, phosphorzuur. Bicarbonas mtricus wordt door Zie sin g aangewend voor het zuiveren der tanden, namelijk om den zoogenaamden wijnsteen van de tanden weg te nemen. Hij levert een tandpoeder, bestaande uit bicarbonas natricus, radix iridis florentini en eenige aromatische zelfstandigheden. Boekaankondiging. Br. Frank’s Planten-tabellen voor Nederland bewerkt door dr. J. J. Le Boy. Deventer W. Huisdier O.Jz., 1875. Omtrent de noodzakelijkheid voor het bewerken van Erank’s tabellen in onze taal beslaat wel eenige twijfel, daar wij inde Handleiding tot bepaling van dein Nederland wildgroeiende planten van Prof. W. F. R. Suringar reeds sinds geruimen tijd alles bezitten, wat op dit gebied wenschelijk is. Toch voldoen we gaarne aan het verzoek om de aandacht der studeerenden te vestigén op bovenstaand werkje, hetwelk de blijken draagt met veel zorg bearbeid te zijn, terwijl het zich aanbeveelt dooreen tal figuren inden tekst, die als zoovele woorden tot opheldering dienen. De prijs (/ 2.7 5) is zeker zeer matig te noemen. *) „Rachat Lukumia,” twee Turksche woorden („Rachat,” rust, tevredenheid, genoegen; „Lukumi,” gemakkelijk te verteren) heteekent; gemakkelijk te verteren spijs.