is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 21, 19-09-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 19 September 1875. N°. 21.

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. J. OPWIJRM, te Nijmegen.

UITGEVER: D. B. CBISTEBf, te Amsterdam.

Prijs per Jaargang, franco per post, f 4,50. Advertentiën: van I—s regels ƒ 1,—, elk regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

Mcdedeelingeu. Ingezonden stukken. Het Duitsche Apotheker-Verein heeft den 7den en Bsten September zijne algemeene vergadering te Hamburg gehouden. Er waren 286 leden opgekomen. Vooral de tegenwoordige sociale toestand der Duitsche pharmacie en hare vooruitzichten inde toekomst maakten onderwerpen der beraadslagingen uit. De apothekers leven iu Duitschland nog altijd zeer in het onzekere. De tegenwoordige toestand met beperkt getal en concessiën blijkt op den duur onhoudbaar en vrije uitoefening staat in het verschiet, maar hoe tot deze laatste te geraken, zonder een tal belangen, niet alleen onder de apothekers maar ook onder het publiek, dat geld geschoten en hypotheken gesteld heeft, ernstig te benadeelen ? Onzekerheid is echter erger dan schade en het laat zich denken, dat vanuit den boezem der pharmacie voorstellen gedaan worden, om inde toekomst een vasten grond te verkrijgen. Plotselinge overgang van het eene stelsel tot het andere is niet doenlijk j de voorslag vaneen apotheker, om even als zulks in andere landen, bijv. in Zweden, I geschiedt, een zeker tijdperk, bijv. 25 jaar, te stellen voor een trapswijzen overgang, zal zeker den meesten bijval vinden. Leidt de richting in Duitschland tot meerdere vrijheid bij de uitoefening der pharmacie, in landen, waar vroeger eene algeheele bandeloosheid daarbij heerschte, z. a. Amerika en Engeland, heeft men inde laatste jaren de noodzakelijkheid van beteugeling ingezien, vooral betreffende de bevoegdheid tot en het. toezicht bij de uitoefening van het vak. Naar onze innige overtuiging hebben de wetten van 1865 in ons Vaderland op den rechten weg geleid, namelijk op den gulden middelweg tusschen beperking en vrije uitoefening. Eeeds sinds ruim 10 jaren bezitten wijde voorrechten, waarnaar in andere landen nog wordt gezocht: strenge eischen voor het verkrijgen der bevoegdheid, waardoor de wetenschappelijkheid van het vak verzekerd en te groote stroom belemmerd wordt; wettelijk toezicht op de uitoefening, hetwelk door geen rechtgeaarde gewraakt wordt; geen inmenging van den staat door het stellen vaneen minutieus tarief, maar vrije prijsbepaling, in toom gehouden door eene behoorlijke concurrentie. Al ondervindt men nog niet overal de gezegende gevolgen der geneeskundige wetten, op vele plaatsen zijn ze reeds duidelijk merkbaar en er bestaat alle vooruitzicht, dat bij trouwe naleving der wet in eene niet te ver verwijderde toekomst de pharmacie in Nederland een gewenscht, voor buitenlandsche apothekers benijdbaar standpunt zal bereiken. Te gelijk met de internationale tentoonstelling te Philadelphia zal aldaar het sde internationaal pharmaceutisch Congres gehouden worden. METAAL- (TIN-) GEHALTE IN BICARBONAS NATRICUS. Dewijl Bicarbonas natricüs in eene aanzienlijke hoeveelheid verbruikt wordt en diensvolgens geheel in het groot fabriekmatig bereid moet worden, om voor den geringen prijs te kunnen

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën niterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

! worden afgeleverd, waarvoor men zich het zout tegenwoordig kan aanschaffen, ligt het voor de hand, dat de bewerkingen voor het praeparaat in metalen toestellen ondernomen worden, om op grooteren maatstaf het gevaar van breken te vermijden. Ten blijke hiervan dient de ondervinding, die ik dezer dagen opdeed. In eene oplossing van Bicarbonas natrious met overmaat van zuur (azijnzuur of salpeterzuur) bracht zwavelwaterstofwater wel eene uiterst geringe bruine kleuring teweeg, doch die duidelijk waar te nemen was, wanneer men het reageerbuisje, dat de oplossing met het zwavelwaterstofwater vermengd bevatte naast een reageerbuisje, waarin zich enkel de zuurgemaakte vloeistof bevond; boven een blad wit papier hield. Yerder bleek mij, dat deze kleuring niet enkel werd voortgebracht inde op-I! lossing van poedervormigen bicarbonas natricus uit den handel, maar ook en nog in eenigszins grootere mate in die van voor scheikundig zuiver verkochten Bicarbonas natricus in korsten of scherven. Door het affiltreeren eener grootere hoeveelheid der zwak gekleurde vloeistof gelukte het mij een geringen zwarten aanslag op het filter te verkrijgen, die geheel verdween door opgieting van sterk geel zwavelammonium (ammoniumpolysulphureet) en toen ik het aldus gevormde sulphozout door overmaat van chloorwaterstofzuur ontleedde, werd duidelijk eene eenigszins donkerder verkleuring waargenomen, dan bij de decompositie op gelijke wijze vaneen ander gedeelte ammoniumpolysulphureet, hetwelk niet met het filter in aanraking geweest was. Een nader onderzoek van het afgescheiden sulphide met H Cl, platinaschaaltje en Hg Cl2 gaf eene bijna onmerkbare reactie, maar uit het aangevoerde meende ik tot de aanwezigheid van sporen tin te kunnen besluiten. Eene zuurgemaakte oplossing van Bicarbonas kallens gaf met zwavelwaterstof volstrekt geene reactie. Nu wordt dit zout slechts zelden gebruikt en bij zijne bereiding in het klein zullen dus geen metalen werktuigen gebezigd worden, zooals volgens mijn vermoeden bij Bicarbonas natricus het geval is. Nu zal een zco gering tingehalte, als ik aantrof, wel niet schaden, maar we meenen toch, dat het vooral bij den zuiveren Bicarbonas natricus in scherven of korsten de grens der pharmaceutische zuiverheid overschrijdt. We noodigen enze collega’s uit, om de soorten van Bicarbonas natricus, die zij in hun 'artsenijvoorraad hebben, aan het beschreven onderzoek te onderwerpen. Minheer de Redacteur, In Nommer 5) van den vorigen Jaargang kwam eene mededeeling voor ovir de bereiding van Extractum secaüs cornuti volgens de metlude van Dr. Wernick te Berlijn. Daar ons de beschrijving deze methode niet recht duidelijk was uit genoemd uittreksel, heblen wijde oorspronkelijke verhandeling van Wernick: nlinige Vermchreihen über das Mutterkorn” ontboden en daaruit bleek ons het volgende: Wernick, af liever Prof. 8 alk oio ski, die den Schrijver in de chemische proefnemingen ter zijde stond, toonde aan dat Secale cornuüm met aether of met alcohol uitgetrokken, zijn