is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 21, 19-09-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdacht viel op een horlogemaker, bij wien twee geladen piatolen en 3 kogels gevonden werden. De rechter van instructie meende overeenkomst te bespeuren tusschen de kleur van de kogels, die bij den verdachte gevonden waren, en van den kogel, die uit het hoofd van den vermoorden pastoor afgezonderd was, en stelde aan den scheikundige Roussin de vraag, in hoeverre ook de samenstelling der kogels overeenkomst vertoonde. 500 Milligram van eiken kogel werden door R. overgoten met salpeterzuur, dat voor de helft met water verdund was. Nadat de werking had opgehouden, zoodat zich geen nitreuze dampen meer ontwikkelden, werd gedurende geruimen tijd gekookt, totdat het residu eene zekere lijvigheid aangenomen had, waarna men het in eene flesch bracht, die 10 C. C. kokend gedestilleerd water bevatte. Na opkoking bracht men het troebele vocht op een filter, waschte het kolfje herhaaldelijk met gedestilleerd water en eindelijk bet op het filter achterblijvende uit, totdat het Altraat bij verdamping niets meer achterliet. Met filter werd gedroogd en gecalcineerd, het achterblijvende metatinzuur met eenig salpeterzuur opnieuw gecalcineerd en na bekoeling gewogen. Het metatinzuur werd vervolgens op tin berekend. De afwaschwaters van het filter werden met zwavelzuur neergeslagen, het veikiegen loodsulphaat verzameld, gedroogd en gewogen en eindelijk op lood berekend. Het resultaat van het scheikundig onderzoek leverde eene volkomen gelijke peroentisohe samenstelling van al de zes onderzochte kogels op, zoowel van den kogel, die tot den moord gediend had, als van de vijf kogels, ten huize van den horlogemaker gevonden, namelijk 58,8 pet. tin en 41,2 pet. lood. Ook soortelijk gewicht, smeltpunt, hardheid en kleur waren bij alle onderzochte kogels volkomen gelijk. De gevonden samenstelling der kogels was zeker zeer buitengemeen en moest bepaald bevreemding wekken. Gewone kogels toch worden altijd enkel van lood vervaardigd. Dit metaal is daartoe aangewezen zoowel door zijn prijs, vier-vijfmaal lager dan die van tin, als door zijne groote dichtheid, waardoor het een groot draagvermogen verkrijgt. Eene legeering van tin en lood is in de nijverheid bekend onder de namen soldeersel, legeering der loodgieters, legeering der blikslagers en dient om verschillende metaalstukken, koper, zink, lood, tin, blik enz. aan een te soldeeren. Uit de bekende samenstelling van eenige soldeersels bleek, dat de legeering, die de bestanddeelen der onderzochte kogels uitmaakte, het midden hield tusschen het soldeersel der loodgieters en dat der blikslagers. Het vermoeden lag dus voorde hand, dat zoowel de kogel in het hoofd van den vermoorde als de kogels ten huize van den horlogemaker gevonden van eene en dezelfde staaf soldeersel afkomstig waren en de conclusie luidde: Uit de physische bepalingen, en de scheikundige onderzoekingen kan met zekerheid worden besloten, dat de 6 soorten van kogels, die aan het onderzoek onderworpen waren, geheel gelijk van samenstelling zijn en uit eene legeering van lood en tin bestaan, inde nijverheid bekend en in gebruik als soldeersel van loodgieters of blikslagers. Het tweede geval betreft het onderzoek der onderkleederen vaneen jong meisje en vaneen man. om te constateeren, of er verkrachting (viol) plaats gehad had en of de beschul’ digde die daad bedreven had. Het onderzoek was opgedragen aan den scheikundige Couvin en natuurlijk enkel microscopisch De vlekken werden bevochtigd met kaliloog en vervolgens met loodhoudende ioodkaliumoplossing. In onderscheidene vlekken die zich op het onderkleed van het meisje bevonden, konden duidelijk spermatozoïden waargenomen worden; het on- ' derzoek van het onderkleed van den man leidde tot geen resultaat. De conclusie was; De misdaad is begaan, maarde beschuldigde kan met als de misdadiger worden aangewezen. Wederom is een nieuwe artsenij vorm bekend gemaakt onder den naam van gecomprimeerde geneesmiddelen, die in het algemeen bestaan uit sterk samengedrukte poeders, gewikkeld in peruof tolubalsem. Br eg er geeft eene methode op voor de bereiding van teerwater, die zeker wel op nieuwheid mag aanspraak maken. Men I verschaft zich regelmatige en buigzame krullen van wit hout van I tamelijke breedte, bevrijdt ze door afwassching met water en spiritus van de oplosbare bestanddeelen en bestrijkt ze alsdan door middel vaneen penseel met een innig mengsel van half-

vloeibaar teer, spiritus van 90 püt. en suikerstroop. De suiker vervult volgens B. in dit mengsel: I°. de rol, om het teer voor bederf te bewaren; 2°. de moleculen der spiritueuze oplossing van het teer te verdeelen; 3°. gelegenheid te geven, dat de houtkrullen volkomen droog worden, zoodat men ze gemakkelijk behandelen kan. De aldus bestreken houtkrullen drogen binnen eenige uren inde vrije lucht eu blijven buigzaam, zoodat men ze ineen kan rollen. Om nu met behulp dezer houtkrullen teerwater te maken, ontrolt men er eene van de lengte, noodig voor de hoeveelheid van het verlangde water en dompelt de houtkrul in eene flesch met water, zorg dragende, dat zij een weinig buiten den hals uitsteekt. Het teerwater wordt nu gevormd, zonder dat men behoeft te schudden. Eene houtkrul van 0,75 meter lengte en 0,03 meter breedte, geeft na eene maceratie gedurende 24 uren iu koud water, een teerwater van eene lichte barnsteengele kleur en volkomen helder, hetwelk de werkzame bestanddeelen van het teer bevat. 1 Liter laat 1 gram vaste bestanddeelen als residu achter, wanneer men het gewicht der bijgevoegde suiker aftrekt. Door Zöller en Grete is tegen de Phylloxera, in plaats van kaliumsulphooarbonaat, aanbevolen de xanthogeemure kali Ki (kaliumxanthogenaat: q j C S2Oj. Men verkrijgt deze verbinding door kaliumhydroxyde op te lossen in absoluten alcohol en hierbij eene oplossing te voegen van zwavelkoolstof in alcohol. De vloeistof neemt eene donker gele kleur aan en het zout wordt zeer spoedig, vooral inde koude, in zijdeglanzende naalden of wratten afgescheiden. Om deze onontleed te verkrijgen, verzamelt men ze op een filter, wascht ze met aether af, drukt ze tusschen filtreerpapier uit en droogt ze eindelijk boven zwavelzuur. Om den duren aethylalcohol te vermijden, bezigt Bumas, in plaats hiervan, amylalcohol. Het examen voor het verkrijgen der bevoegdheid als apotheker is Maandag 13 September in het chemisch laboratorium der Hoogeschool te Groningen aangevangen met het eerste gedeelte der candidaten, namelijk met acht candidaten. Van de zeven candidaten voor het natuurkundig examen, maandag j.l. te Utrecht gehouden, zijn zes geslaagd. Volgens de nieuwe organisatie van den geneeskundigen dienst in Indië, voorkomende op de begroeting, zal het corps militaire apothekers aldaar voortaan bestaan uit één Iste apotheker (luit. kolonel), één Iste apotheker (majoor), vijf apothekers Iste klasse, een en twintig apothekers 2de klasse en elf apothekers 3de klasse. Persoonlijke aangelegenheden. Men bericht ons uit Breda, dat den 15 den September overleden is de heer N. van Aken, apotheker aldaar. Was hij steeds een ijveraar vooi alles wat de pharmacie betrof) de botanie was zijne lievelingsstudie en op dat gebied had hij zich dan ook reeds een zeer goeden naam verworven, getuige de onderscheiding hen nog onlangs'te beurt gevallen door zijne benoeming tot lid der Botanische Vereeniging te Leiden. Als mensch was hij zeer bemind en talrijke vrienden zullen zijn heengaan nog langen tijd betreuren. Overleden de heer J. A. STOLTE, apotheker te Amsterdam, iu den ouderdom van ruim 70 jaren. Openlijke correspondentie. De heer 1. D. Vrijdag Zijnen Jr., te ’s Gravenlrage, verzoekt antwoord op de volgende vraag: //Wanneer men rozenwater (door olie bereid) met cyanetum hydrargyricum verwarmt, ontstaat er eene blauwe kleur. Wat kan daarvan de oorzaak zijn ?” De namen van hen, in het vorig N°. vermeld onder de initialen xM. VV. v. B. en G. B. K. v.d. M., die tot heden in gebieke bleven remise te zenden voor abonnement en advertentiën Pharmaceutisch Weekblad, zijn M. W. van Buuren. te Arnhem, en G. B. Kromhout van tier Meer, te ’s-Hage. D. B. CENTEN, Uitgever.