is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 23, 03-10-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegea 1 December e. k. zoekt men een bekwamen RECEPTARIUS, INTERN P. G. en van goede getuigschriften voorzien. Adres Letter A. Z., aan de Boekh. J. W. & C. E. SWAAN, te Arnhem. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste op gunstige voorwaarden een' geëxamineerd HULP-APOTHEKER, P. G. Adres met franco brieven onder Letter Y., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Sggß- Een Jongmensch P. G. volkomen bekend met de receptuur, twee jaren in eene drukke zaak in Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren werkzaam geweest en met Commissiewerk bekend zijnde, wenschte in eene zoodanige zaak GEPLAATST te worden, onverschillig waar. Opgaven van conditiën wordt verzocht met franco brieven, onder de Letters A. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker ineen kleine stad, eene goede zaak bezittende, wenscht dezelve tegen eene flinke zaak in eene groote stad te RUILEN zoo noodig tegen bijbetaling. Adres Letter Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Leerling-Apotheker zag zich gaarne in eene Apotheek te Amsterdam GEPLAATST. Brieven franco, onder Letters V, D., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd Leerling-Apotheker P. G., zag zich gaarne GEPLAATST. Opgave van conditie wordt verzocht met franco brieven onder de Letter 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. De !Firma PHÏLIPS en VAN NES heeft de eer aan Heeren Collega’s te berigten dat zij met 1 November 1875 ophoudt te bestaan. lemand nog genegen den onlangs vernieuwden WINKELOPSTAND en verdere voorhanden gereedschappen, geneesmiddelen en Recepten, ook van geneesmiddelen, alleen bij haar verkrijgbaar, hetzij in ’t geheel, of bij gedeelten, voor zeer billijken prijs over te nemen, vervoege zich ten spoedigste ten haren huize, Haarlemmerstraat, te Amsterdam. BERZELIU& H.H. Pharmaceuten, die hunne studiën in Amsterdam zullen voortzetten en lid wenschen te worden van bovengenoemd CORPS, worden verzocht zich daartoe schriftelijk aan te melden bij J. HEIJNIS, Heerenstraat S. S. 26. Tevens wordt aan de Leden ter kennis gebracht, dat het Societeitslokaal inde Roode Leeuw 14 October zal geopend zijn. TE KOOI*: In eene der voornaamste plaatsen van Limburg eene APOTHEEK, welke gedurende ruim 30 jaren een flink bestaan heett opgeleverd, tegen billijke voorwaarden. Brieven franco, onder Letters R. S., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. 300ÖGULLEN. Voor bovengenoemde som wordt a contant eene in volle werking zijnde APOTHEEK met toebehooren ter overname aangeboden. Brieven franco, Letter B. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK TE KOOR Met December of Januari a.s. TE KOOP eene goed met medicamenten gevulde APOTHEEK, zeer geschikt voor een Apotheker of Doctor ten platten lande. Adres met franco brieven, onder Letter A., aan het HULP-POSTKANTOOR te Eansdorp (N. H.)

Wordt TB KOOP aangeboden eene ïïr““» florissante APOTHEEK, met HUIS en grooten TUIN benevens ruim PAKHUIS, alles nieuw. Brieven, onder Letter M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. YOORDEELIG TE KOOP ! Een koperen DESTILLEERKETEL van 80 Liters inhoud met Helm, Koelvat en fornuis. Een STELLING met 14 vaten van 100 Liters met ijzeren banden. Alles in zeer goeden staat en ook gedeeltelijk te koop. Aanvragen onder Letters H. 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. FLOR7CHM vulgar. Mooije qualiteit, a ƒ 1.80 per kilo. Bij partij van 13£ kilo franco. Bij groote partij is de prijs nog lager. Eranco aanvraag bij J. A. BOOM, Apotheker te Meppel. LIiaOUSIS’S CAPSULEEMACHINES om poeders tusschen ouwels af te leveren, tegen billijke prijzen verkrijgbaar in het Magazijn van Apotheekbenoodigdheden van Rotterdam. W. ROBERTSON. Wijnhaven en Jufferstraat. Dc Chemische fabriek te ’sGra- M» venhagc (J. MOLTON 4 ZONEN) stelt het SALICYLZUUR (zie dit Weekblad N°. 49, van 4 April 1875) in Nederland verkrijgbaar. Deze fabriek verkoopt alleen aan Heeren Apothekers en Drogisten, doch stelt dit praeparaat bij hen allen ook ten dienste van Heeren Geneeskundigen verkrijgbaar. REAGEERKISTËN volgens Pharmacop. Neerl. Ed. Altera of volgens Prof. Dr. E. FEESENIUS worden door ons tegen de laagste prijzen geleverd. Prijscouranten, bevattende Chemische, Physisehe, Pharmaceutische, enz. Apparaten en Instrumenten, op eerste aanvrage gratis. MARIUS & VAN ROSSEM. Rotterdam, Wijnhaven, zz. No. 108. MAGAZIJNvan Mcdicijnglas, chemische, pharmaceutische apparaten, ütensiliën enz. Diverse soorten en qualiteiten van Medicijnglas, Zalfpotten van Porselein, fijn en grof Aardewerk, met en zonder palmhouten Deksels. Trechters van Glas, Saniteitsgoed en Gutta Percha Piltreertreohters van Glas met holten inden vorm van spiraal, zeer doelmatig. Amsterdam. J. B. DELIUS & C°. Geklersche Kade M 30—22. ITVAN HEYNSBERGEN, TE ZAANDAM BEVEELT ZICH AAN TOT DE LEVERANTIE VAN MEDICINALE LEVERTRAAN. Prijs per Ton of 100 Kilo ƒ 48. «QÜINA LAKOCIIE EN ftuina Laroche Ferrugineox VAN RRAEPELIEN en H O LM, APOTHEKERS te ZEIST. Steeds te ontbieden bij bovengenoemde firma a ƒ 1.40 verkoopprijs ƒ 1.90. Voor de Provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bij de Heeren BROCADES en STHEEMAN te Meppel, voor Zeeland bij den Heer D. A, VAN DER HOEK te Middelburg en voor Limburg bij den Heer L. P. ROMEN, te Roermond.

Wij hebben de eer U te berichar*®r ten dat de ons tot onderzoek toegezonden LAIT CONSERVÉ de gewone bestanddeelen der melk: Water, Kaasstof, Botervet, Melksuiker en Zouten bevatte en bovendien pl. m. dertig procent rietsuiker inhield; andere zelfstandigheden zijn daarin door ons niet gevonden. Gr. 11. Hoorn, Sted. heamlte tot keuring van voedingsmiddelen, enz. C. Hoorn Gz., Chemicus. Door bovenstaand chemisch onderzoek hoop ik de Heeren DOCTOKEN te overtuigen, dat ' de Anylo Swiss Condensed Melk het beste voor kinderen bestaande Voedingsmiddel is, doch maak ik de Heeren attent, dat er CONDENSED MELK bestaat elders gefabriceerd, welke aan bederf onderhevig, ook niet die eigenschap bezit als die in Zwitserland gefabriceerd is, ; per bus f 0.60. Heeren APOTHEKERS en 1 CHEMISTEN welke zich wenschen met den verkoop te belasten ontvangen aanzienlijk rabat. Gr. i>- Biemann, Amsterdam, uWij leveren thans de VEEUEsIKE Mjtt aan HH. Apothekers: de flacon a 50 Cents, (verkoopprijs 80 Cents), en per kilogram ƒ 1,30; aan HH. Geneeskundigen: de flacon 60 Cents, per kilogram ƒ 1,50. Bij bestelling van eenige hoeveelheid franco. DIBBITS EN STARKE, Apothekers te Assen." c. AAMjOEttS, Singel bij het Koningsplein, X No. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou, Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde-Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere ïandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Gentimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Specula, Catheters, Bougies van de dilacteerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Bulk- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique.antiperodique enz., Flesschen, Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, GuttaPercha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.

MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen. WEDe. Gr. A. ROOSEBOOM Aanstel If 140. ■AMSTEED A NF. j, h. «i rmusEV. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht W l 158. FABRIKANT EN RIJKSLEYERANGIER VAK PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN PHYSISGHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarubber artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaaïbedden. Fabrikant van elementen als Meidingeb, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger.Minotto, Bunsen, Gaiffé, enz. enz. ZELDZAAM!!! “ Een ex. Pliarmaccutiseli Weekblad le Jaargang. Eén // id. id. le Jaargang N°. 36—53. Eén u id. id. 3e Jaargang. Eén n id. id. 4e Jaargang. De ondergeteekende, door aankoop in het bezit van bovenstaande Jaargangen, zal gaarne aanbiedingen daaromtrent tegemoet zien. Amsterdam. D. B. CENTEN, Uitgever. Bij A. M. E. VAN DISHOECK SÉeSHIS’ te Ziierikzee is uitgegeven en alom te ontbieden: Het tarief van gerechtskosten in strafzaken, voor Genees-, Heel- en Verloskundigen, Veeartsen, Tolken en andere deskundigen, met modellen, door J. FRANSE, Cand. Not. te Zierikzee, Prijs 30 cents. Dit tarief treedt met 1 Jan. 1876 inwerking. Daar iedere deskundige inden titel vermeld, elk oogenblik kan geroepen worden om ten dienste der Justitie werkzaamheden te verrichten, is het tarief voor hen onmisbaar. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam ; MAAN DBLAD VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. Commissie van Redactie: Prof. J. W. Gunning, Prof. T. Place, Prof. B, J. Stokvis, Dr. H. C. Dibbits, Dr. A. van Hennekeler. 6e Jaargang. No. 1. Inbond; Dupont en Hoogewerff, Onderzoekingen over voedingsstoffen van bacteriën, in verband met de scheikundige samenstelling dier stoffen. Prijs per Jaar ƒ 1.50. franco p.p. / 160. wwgSs®*» Bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, zal spoedig verschijnen: PUOEE EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DEE RECEPTEN, met eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen. DOOR R. 1. OPWIJROA. Snelpersdruk van M. J. Portielje, te Amsterdam.