is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 30, 21-11-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 21 November 1875. N°. 30.

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. Jf. OPWUBBA, te Nijmegen.

UITGEVER: D. B. CEWTEST, te Amsterdam.

Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën: van I—s regels ƒ I,—, elk regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnemsnts-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

Bij dit Blad behoort een Bijvoegsel. Medcdeelingen. Ingezonden stukken. VERSLA 6 VAN DE COMMISSIE, van 1 Augustus 1875 tol 1 Augustus 1876 ielast met het afnemen der examens van apotheker, volgens art. 9 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 59), en der praktische examens van hulpapotheker, volgens art. 8 dier wet, gewijzigd hij die van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 97). Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlmdsche Zaken. De Commissie benoemd bij Zijner Majesteits besluit van 15 April 1875, n°. 10, heeft de eer aan Uwe Excellentie het verslag aan te bieden van bare eerste zitting, gehouden te Groningen inde maanden September en Ootober. De Commissie bestond uit de heeren dr. R. S. ïjaden Modderman, voorzitter, C. H. van Ankum, vice-president, dr. P. de Boer, secretaris, en dr. E. A. van der Burg. In eene voorloopige vergadering, gehouden op 27 Augustus in liet Chemisch Laboratorium, werd de inrichting van het examen besproken en vastgesteld. Plaatsvervangende leden waren niet opgeroepen. Er hadden zich in het geheel 15 candidaten voor het apothekers- en 3 voor het praktisch examen als hulpapotheker aangemeld. Allen konden zonder bezwaar tot het examen worden toegelaten, daar de bewiizen, vermeld in alin. a van artt. 8 en 9, waren ingeleverd. De candidaten voor het apothekersexamen werden in twee groepen gesplitst. Nadat het eerste Stal was geëxamineerd, werden de praktische examens als hulpapotheker afgenomen, om daarna weder het examen als apotheker met 7 nieuwe candidaten voort te zetten. Het examen duurde voor de eerste acht candidaten van 13—29 September, voor de drie adspirant hulpapothekers één dag, zijnde 30 September. Op 1 en 2 October had geen zitting plaats, terwijl het examen voor de laatste groep duurde van 4—28 October. Het praktisch examen werd voor ieder vastgesteld op 11 dagen. Hieronder werd ook begrepen het examen inde recepteerkunst, inde microscopische pharmacognosie en inde sorteering van waren. De praktische werkzaamheden hadden plaats in het Chemisch Laboratorium der hoogeschool, onder voortdurend toezicht eener subcommissie. Voor bet examen inde receptuur kon van de apotheek van het militaire hospitaal gebruik worden gemaakt. Beide localen zijn welwillend afgestaan. Voor pharmacognosie is de verzameling inden Hortus botanicus aanwezig, gebruikt. Uit de volgende seriën van werkzaamheden werd aan ieder der candidaten één door het lot toegewezen. Serie A. Bereiding van pharmaceutisch-chemische en galenische praeparaten. 1. 8 Acetas aethylicus. Aether muriaticus alcoholicus Carbonas kalicus. Chloretum hydrargyricum et amididum.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Citras animonico-ferricus. hydrargyricum. Sulphis magnesicns. Pyrophosphas ferricus c. citrate am- Emplastrum oxydi plumbici. monico. ïinctura nervina Bestucheffli. Sulphas zincicus. Syrupus papaveris. Extractum filicis maris. 2. 9. Acidum aceticum couceutratum. Bicarboaas natricus. Chloretum hydrargyrosum. lodetum hydrargyrosum. Collodium. Chloretum baryticum uit sulphaat. Nitras argenticus. Sulphidum stibicnm, ünguentum mezerei. Emplastrum saponatum. Syrupus iodeti ferrosi. Vinum tartratis kalico-ferrici. 3. 10. Acidum hydrochloricum. Chloretum zincicum uit gewoon zink. Chloretum calcicum. Chloras kalicus. lodetum sulphuris cum sulphure. Sulphur praecipitatum. Ozydum cupricum. Santoninum. Spiritus aromaticus ammoniacalis. Extractum aloës. liesina jalapae. Unguenlum picis. 4. . 11. Acidum nitricum uit ruw zuur. Chloroform um. Chloretum ferricum crystallisatum. Nitras hydrargyroso-ammonicus ba-Sapo medicatus. sicus. Tartras kalicus. Solutie chlorii, Aqua laurocetasi. Tannas chinini. Lapis divinus. Sapo jalapinus. Extractum colocynthidis. 5.12. Acidum phosphoricum. Citras ferricus. Carbonas bisrauthicus. lodetum kalicum. Hypophosphis natricus. Oxydum hydrargyricum. Solutio acetatis ferrici. Ammonia liquida. Sapo aromaticus solidus. Extractum santonici. Extractum secalis cornuti. Mei depuratum. 6. 13. Acidum tanuicum. Sulphas cupricus, Ammonia liquida. Sulphis natricus. Oxydum zincicum, Sapo medicatus. Sulphas ferrosus. Nitris aethylicus cum alcohole. Extractum rhei. Pulpa cassiae. Infusum hyoscyami oleosum. Emplastrum aromaticum. 7.14. Aether. Cyanetum zincico-ferrosum. Brometum kalicum. Acidum hydrochloricum. Nitras bismnthicus basicus. Va’erianas ziucifus. Tartarus boraxatus. Permauganas kalicus. Extractum stramonii aquosum. Syrupus iodo-tannicus. Oleum terebintbinae rectificatum. ' Solutio arseniitis kalici composita. 15. Hyposulphis natricus. Tartras kalico-stibicus. Sulphas manganosus. Sulphas cuprico-ammonicus basicus. Solutio acetatis plumbici basici. Extractum helenii. Serie B. Scheikundig onderzoek van verontreinigde geneesmiddelen, 1. loodkalium vermengd met: koolzure kali, chloornatrium, broomkalium en arsenigzuur.