is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 33, 12-12-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 12 December 1875. H°. 33.

PHAMAGEUTISGH WEEKBLAD VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen.

REDACTEUR: R. J. OPWIJftDA, te Nijmegen.

UITGEVER: D, 15, CBIVTEiV, te Amsterdam.

Prijs per Jaargang, franco per post, f 4,50. Advertentiën: van I—s regels / I,—, elk regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnemsats-larief is op aanvrage verkrijgbaar.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uiterlijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Medcdeeiingcn. Ingezonden stukken. ALGEMEEN ZIEKENFONDS VOOR AMSTERDAM. ir. Het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam, onder het protectoraat van Burgemeester en Wethouders, is in 1847 opgericht en bestaat dus meer dan het vierde eener eeuw. Het mocht zich steeds in toenemenden bloei verheugen. Het aantal leden, hetwelk met de kinderen 1 Januari 1848 het cijfer 9205 telde, bedroeg 31 December 1874 in het geheel 43970 personen. De keuze van geneesheer, heelmeester en apotheker is onder diegenen, welke zich aan het Ziekenfonds aangesloten hebben, aan de leden vrijgelaten, voor zoover namelijk de aan de instelling deelnemende geneeskunstoefenaren met de op hen uitgebrachte keuze genoegen nemen (art. 12 der Statuten). Yoor ieder lid of huisgezin kan echter slechts één geneesheer, heelmeester en apotheker gekozen worden. Behalve het verleenen van genees-, heelen verloskundige hulp met de daartoe vereischte geneesmiddelen (ziekenbehandeling),' beoogt de instelling geldelijke ondersteuning in ziekte (ziekengelden) en het uitreiken van gelden bij overlijden. Het is voornamelijk de levering der geneesmiddelen, die wij aan eene nadere beschouwing wenschen te onderwerpen. Het eerst treft ons oog de aard der leden van het Ziekenfonds. Art. 1 der Statuten omschrijft dezen in het bijzonder en wijst zeer juist de personen aan, die op de bediening door zulk eene instelling aanspraak kunnen maken, voor wie deze instelling een zegen is, zonder tevens een vloek te zijn voor de beoefenaren van geneeskunst en pharmaoie. //Het Algemeen Ziekenfonds”, heet het, //is als instelling van voorzorg en van onderlingen //onderstand inde eerste plaats bestemd, om zoo volledig en //doeltreffend tnogelijk inde behoeften te voorzien, die door ziekte //en hare gevolgen ontstaan bij de arbeidende klasse, bij name: (wij curcieveeren) «bij den ambachtsman, die op dag- of weekngeld werkt, den dienstbaren stand, en hen, wier maatschappelijke //toestand met de genoemden overeenkomt, en dat wel onder af//doende waarborgen, zoowel voor hunne belangen als voor de //onafhankelijkheid van den stand der geneeskunstoefenaren. Art. 9 zegt nog nader: "//Tot leden der afdeeling Ziekenbehandeling worden geene personen aangenomen dan die inden regel buiten staat zijn om uit eigene middelen op de gewone wijze behoorlijk inde behoeften, door ziekte veroorzaakt, te voorzien.” Ja, het lidmaatschap wordt zelfs ontzegd aan de leden, indien hunne maatschappelijke toestand zoo verbeterd is, dat zij niet meer tot dien stand jbehooren.j waarvoor de instelling is opgericht (art. 15 van het Reglement voor de leden) en indien de werkende deelnemers, geneeskundigen of apothekers, meenen, dat de maatschappelijke toestand van eenig lid der afdeeling Ziekenbehandeling zoodanig veranderd is, (dat hij niet meer behoort tot die standen der maatschappij, waarvoor deze afdeeling bestemd is, brengen zij dit ter kennis |van de geneeskundige commissie (art. 5 der Statuten). En dat hieraan de hand gehouden wordt, bewijzen de cijfers inde Yerslagen. In 1873 bijv. werd wegens verbetering van hun maatschappelijken toestand het lidmaatschap verloren of

hiervoor bedankt door 36 personen met 17 kinderen, in 1873 I door 89 personen meK 113 kinderen, in 1874 door lül personen met 123 kinderen. Iten tweede bijzon'brhe'!, die /ónze aandacht trekt, zijnde I voor waarden, waarop\tht en apotheker deelnemer woidt of blijft. Alle te"**'Amsterdam gevestigde geneeskundigen en apothekers kunnen aan de instelling deelnemen, hetzij als honoraire, hetzij als werkende deelnemers, indien en zoolang zij voldoen aan de voorwaarden, door eene algemeene vergadering van deelnemende geneeskunstoefenaren (geneeskundigen en apothekers) vast te stellen (art. 15 der statuten). Eene dier voorwaarden is hoogst belangrijk en noodig tevens. Een apotheker, die deelnemer wenscht te zijn aan het Algemeen Ziekenfonds, mag niet verbonden zijn aan ziekenbussen, opgericht of in werking gebracht na 1 April 1847, of aan diergelijke instellingen voor den zoogenaamden //fatsoenlijken stand” noch voor het vervolg zijne medewerking aan de zoodanigen verleenen behalve aan het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam. Uitzondering is alleen gemaakt voor , hen, die aan eene zoodanige inrichting, tijdens hunne aansluiting aan het Algemeen Ziekenfonds, reeds gedurende twee jaren verbonden waren. Wanneer zij eenmaal deelnemers der instelling geweest zijn en daarna hunne medewerking aan eenige ziekenbus verleend hebben, kunnen zij niet dan na twee jaren, nadat zij zich aan zoodanige ziekenbus onttrokken hebben, en met goedkeuring van eene algemeene vergadering, opnieuw als deelnemers toegelaten worden. Om geen twijfel te doen overblijven omtrent den aard der hiergenoemde inrichtingen, worden zij nader omschreven als volgt: Ziekenbussen zijn alle instellingen, zedelijke lichamen en vereenigingen, die tegen eene zekere contributie aan hunne contribuabeien, ingeval van ziekte, geheel of ten deele het genot verzekeren van genees- en heelkundige hulp en geneesmiddelen. Instellingen voor den zoogenaamden fatsoenlijken stand zijn alle ziekenbussen, wier bestuur zich blijkbaar, hetzij in openbare aankondigingen, hetzij in andere gedrukte stukken, ten doel stelt, de aanneming tot leden van menschen uit den zoogenaamden //fatsoenlijken” stand, met name aldus genoemd of kennelijk beoogd, met de zoogenaamde buitengewone bediening of met den voor den stand der geneeskunstoefenaren vernederende of overbodige bepalingen, dat de doctor en chirurgijn bij de minste ongesteldheid aan huis komen en de apotheker de drankjes enz., met de gewone versierselen, evenals bij particulieren, aan huis bezorgt. Een werkend deelnemer betaalt bij onderteekening van de lijst der geneeskunstoefenaren, die in het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam werkzaam zijn, eene bijdrage van ƒ 2.50. I Januari 1875 waren 66 apothekers werkende deelnemers van het Ziekenfonds. Eindelijk bespreken wijde gelden, die de apothekers voor de geneesmiddelen ontvangen. Aan de werkende deelnemers (genees-, heelkundigen en apothekers) wordt voor verleende diensten door de instelling een honorarium uitgekeerd, evenredig aan het getal leden op hunnen naam ingeschreven. Yoor de bepaling van dit honorarium geldt als regel, dat van hetgeen na aftrek van alle overige uitgaven