is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 44, 27-02-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 27 Februari 1876. N°. 44.

PHABHACEUTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: R. J. ©PWI.BRI9A, te Nijmegen.

UITGEVER: B. B. CKXTTK.V, te Amsterdam.

Prijs per Jaargang, franco per post, ƒ 4,50. Advertentiën; van I—s regels / I,—, elke regel meer 20 Cts. en 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uiterlijk Woensdag morgen verwacht bij den Redacteur. De Advertentiën uit er lijk Vrijdag avond bij den Uitgever.

Mcdedcelingeii. Ingezonden stukken. ONDERZOEK VAN PODOPHYLLINE-PILLEN. Door eene welwillende hand zijn wij in staat gesteld een uittreksel te geven van het rapport betredende het scheikundig onderzoek der podophylline-pillen (zie N°. 36), op last der rechtbank verricht door dr. Hiebendaal, leeraar inde scheikunde aan de Hoogere Burgerschool te Gorinchem. en H. J. Suerhoff, apotheker aldaar. Tot onderzoek was overgelegd een doosje met het opschrift: Podophylline-pillen Pearcy, bevattende 30 verzilverde pillen te zamen 5 gram wegende. Er. werden 10 pillen genomen, fijn gewreven en met alcohol behandeld, De vloeistof werd door filtreeren vaneen aanmerkelijk onoplosbaar overschot afgescheiden, en de alcoholische vloeistof op een waterbad tot een gering overschot uitgedampt. Door bijvoeging eener drievoudige hoeveelheid water ontstond er t,ene sterke troebeling. liet mengsel werd ter bezinking gezet en, na geruimen tijd rust, op een filter verzameld en afgewasschen met water. Er bleef weinig achter, maar toch voldoende om te constateeren, dat het in kaliumcarbonaat oplosbaar was en tevens dat- er eene roode kleur ontstond door bijvoeging van salpeterzuur. Deze roode kleur was zeer eigenaardig en bleef bij verdunning met water. Door deze reactie werd voldoende aangewezen, dat men met een harsachtig lichaam te doen had, terwijl het sterk laxeerend vermogen proefondervindelijk bewezen werd. De proeven met kaliumcarbonaat en salpeterzuur werden met zuivere podophylline herhaald en de reacties stemden overeen met die van de harsachtige laxeerende stof der pillen. Harsachtige lichamen, die deze laxeerende eigenschap bezitten, konden zijn: resina jalapae, resina scammoniae, aloë, dein alcohol oplosbare zelfstandigheden uit folia sennae, uit radix rhei, uit pomum colocynthidis en uit cortex frangulae. Besinn jalapae lost w.el op in kaliumcarbonaat, doch wordt niet door salpeterzuur, wel door warmte roodachtig, door water wit melkachtig. Eesina scammoniae lost bijna niet op in kaliumcarbonaat, wordt door salpeterzuur lichtbruin, bij verdunning met water melkachtig. Aloë lost op in kaliumcarbonaat, wordt door salpeterzuur roodbruin, na eenigen tijd smaragdgroen, bij verdunning met water groen en helder blijvend. De harsachtige stof uit folia sennae wordt door kaliumearbonaat bruin en door salpeterzuur geelachtig. Die uit radix rhei wordt door kaliumcarbonaat rood, door salpeterzuur geel. Die uit colooynth. door kaliumcarbonaat bruin, door salpeterzuur blauw geel. Die uit cortex frangulae door kaliumcarbonaat kersrood, bij verdunning beider, door salpeterzuur bruin, bij verdunning troebel. Uit het aangevoerde is de conclusie getrokken, dat de pillen podophylline bevatten.

De lezers zijn met ons zeker den geachten inzender dankbaar voor zijne mededeeling', dewijl wij daaruit reacties leeren kennen op eene zelfstandigheid, waarvoor deze, zoover wij weten, tot heden nog niet zijn aangegevéiK' xnurm. beschrijft enkel de uitwendige eigenschappen (witgeel of bruin poeder met zeer bitteren smaak) en den graad van oplosbaarheid (onoplosbaar in water, oplosbaar in spiritus rectilicatissimns en in solutio hydratis natrici). Ook in Guiber t, Nouveaux médicaments (de 1830 jusqu’a 1865) vindt men enkel de afkomst, de bereidingswijze en de therapie van Podophylline beschreven, maar verder geen enkel kenmerk. Mayer heeft zich in 1865 met een kort scheikundig onderzoek van podophylline bezig gehouden, waarbij zij hem voorkwam niets anders te zijn als een mengsel van berberine en hars. De moeilijkheid van het opsporen eener zelfstandigheid ineen mengsel, vooral tot beantwoording der rechterlijke vraag in een geval als dit, waar eene zelfstandigheid, voorkomende op de ministeriëele minimumlijst en beschreven inde Pharra., niet alleen met zekerheid moet aangetoond maar als het ware geïsoleerd aan den rechter vertoond moet worden, werd hier vergroot door gemis aan bekende reactieven. Zooals de deskundigen terecht inzagen, moest het onderzoek door vergelijking bevestigd worden. Wij zijn er reactieven op podophylline rijker door geworden, namelijk de oplosbaarheid in kaliumcarbonaat en de mode kleuring door salpeterzuur, die bij verdunning met water blijft. Den 15den Februari werd voor de rechtbank te Goes de .zaak behandeld contra den heer Th. Persant Snoep, geneesheer te Kapelle, beschuldigd van als bevoegd tot de levering van geneesmiddelen, door toediening vaneen middel aan een zijner patiënten, zonder dit onderzocht te hebben, en dus door achteloosheid en niet-naleving der reglementen, nederlaag of manslag te hebben gepleegd, daar het kind, ’twelk zijn middelen had gebruikt, ten gevolge daarvan was overleden. De zaakwas deze. Het kind van den timmerman Van ’t Veer te Biezelinge was sedert eeuigen tijd onder behandeling van den arts Snoep te Kapelle. Den sden Deo. werd door dien arts een fleschje afgegeven met vermelding //gebruik als voren”.1 Des avonds werd daarvan aan het kind een half paplepeltje toegediend en dadelijk openbaarden zich hevige pijnen en begon het kind door schreeuwen als anderszins daarvan blijken te geven. De vader begaf zich naar den geneesheer, om mededeeling van en onderzoek naar het feit te doen, en deze, die uit hoofde van ongesteldheid zich reeds ter ruste had begeven, gaf den raad stukjes sneeuw' of ijs inden mond der lijderes te leggen, terwijl hij morgenochtend wel eens zou komen zien *}. *J Betreffende deze woorden is in het Vaderland van 22 Februari door den heer Persant Snoep een ingezonden stuk geplaatst. Wij voldoen aan zijn verlangen om met het, artikel van 17 Februari tevens die regelen over te nemen. //M. d. K.! In het verslag der beruchte vergiftigingszaak te Biezelinge, opgenomen in //Het Vaderland” van 17 Februari jl., dat over