is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 46, 12-03-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Solutio arsehiatis natrici wordt bereid door 1 deel arsenias natricus in 500 deelen water op te lossen. 10 Gram der stroop bevatten 1 milligram arsenias ferrosus. Deze bereiding der stroop is daarop gegrond, dat het praecipitaat van ferroarseniaat (arsenikzuur ijzeroxydule), hetwelk ontstaat bij het vermengen van ferrosulphaat (zwavelzuur ijzeroxydule) met natnumarseniaat (arsenikzure natron) opgelost wordt, indien bij de oplossing van het natriumarseniaat vooraf citroenzuur gevoegd is. Pillen mot copnivns natricus (natrimn-copaïvaat, copaïvazure natron). Dewijl de werking van den copaïvabalsem, vooral op het copaïvazuur (Cao U3O O2) of de alphahars schijnt te berusten, is door Zlamal voorgeslagen hiervan pillen te bereiden. Daartoe wordt de copaïvabalsem eerst met water gedestilleerd om de vluchtige olie te verwijderen, waarna de achterblijvende hars, een mengsel van de alpha- en betahars, in gezuiverde petroleum opgelost en eindelijk door herhaalde oplossing in zeer sterken spiritus de alphahars van de betahars gescheiden wordt. De alphahars vormt primatische kristallen, die inde lucht spoedig ondoorzichtig worden. Deze alphahars, een eenbasisch zuur, wordt met natron behandeld, waardoor natrium-copaïvaat van de formule C2O H2g Na O3 ontstaat. Van deze verbinding worden 3 deelen met 1 deel dextrine gemengd en met oleum santali aeth. gearomatiseerd en tot pillen gevormd, die met suiker geoandeerd worden. 3 Deelen natrium-copaïvaat komen overeen met 6 deelen copaïvabalsem. Hager stelt als nieuw geneesmiddel voor de kunstmatige vanilline onder den naam en vorm van Saccharum Vanillinatum, bestaande uit 1 deel vanilline met 100 deelen suiker. 200 tot 300 Milligram hiervan zijn voldoende om eene groote kop thee den vanieljereuk mede te deelen. 500 Milligram kunnen eene onaangenaam smakende mixtuur van 150 tot 300 gram een aangenamen smaak verleenen. Eindelijk meent //., dat de vanilline de muskus als stimulans niet slechts vervangen kan maar zelfs overtreffen. De dure muskus, die thans reeds niet veel gebruikt wordt, zou daardoor obsoleet kunnen worden. Door Lilly wordt inde Amer. Journ. of Pharm. een nieuw voorschrift gegeven voor de bereiding van pillen met phosphorus. 260 Deelen syrupus simplex worden in eene flesoh in het waterbad verwarmd, waarna daarbij 6 deelen phosphorus gevoegd worden. Zooclra de phosphorus gesmolten is, wordt de flesch met eene stop gesloten en voorzichtig geschud, totdat de phosphorus in fijne bolletjes verdeeld is, De vloeistof wordt vervolgens op 340 deelen voorat gezift roggemeel gegoten en daaruit eene pillenmassa gemaakt, waarvan pillen ter grootte van 60 a 120 milligram gevormd worden, De eerste bevatten dan 6/10 milligr., de tweede P/10 milligram phosphorus. Verscheiden lieden. Elk weet, hoe groot het gevaar voor het oog is, indien daarin door ongeluk of onvoorzichtigheid bijtende kalk geraakt. Om de hevige werking te neutraliseeren wordt aanbevolen het oog onmiddellijk met koud suikerwater te bevochtigen. De kalk toch gaat met de suiker eene oplosbare verbinding aan (calciumsaccharaat), die het oog niet beschadigt. Eene oplossing van chloorsink is bij de Duitsche marine in het bijzonder tot het desinfecteeren van schepen aanbevolen. Als nieuwe bereidingswijze van dextrine wordt door Anthon opgegeven de geheele aardappelzelfstandigheid met zuurgemaakt water uitte wasschen, te drogen en te malen. Het poeder wordt met kiezel- of boorfluoorwaterstofzuur inde verhouding van 5 10 pro mille zuur gemaakt en inde droogkast op linnen eerst bij 38—44» C. zoo lang gedroogd, als het nog in gewicht vermindert. Dan verhoogt men de temperatuur tot 70—75» en eindelijk gedurende een half uur tot 90» C. Vervolgens brengt men het droge poeder in blikken bussen, die slechts 25 m.m. dik zijn en in eene zoutoplossing geplaatst worden, om gedurende 1 tot 3 uur tot 100 135° C. verhit te worden, totdat eene uitgenomen bekoelde proef met koud water bevochtigd, fraaie op glas gelijkende doorschijnende bolletjes vormt.

I Volgens Gaulthier de Claubry vermengt men voor de bereiding van chloor zwavel tot vulkaniseeren van caoutschouk bij de gewone temperatuur zwavelbloemen en droge chloorkalk in een porseleinen mortier goed dooreen. Er ontstaat binnen korten tijd een duidelijke reuk naar chloorzwavel, waarbij de temperatuur van het mengsel stijgt, de zwavel week en alles eindelijk tot eene dikke, plastische massa wordt. Is de zwavel tegenover de chloorkalk in groote overmaat aanwezig, en heeft men beide zelfstandigheden zonder sterke wrijving vermengd en het produkt met of zonder bijvoeging van krijt, zinkwit enz. gevoegd bij caoutschouk, die in zwavelkoolstof of terpentijnolie opgezwollen is, dan heeft bij de gewone temperatuur of bij zachte verwarming de zoogenaamde vulcanisatie plaats. Bij overmaat van chloorkalk daarentegen geschiedt zulk eene hevige werking, dat het mengsel, onder het uitstooten van dampen van chloorzwavel, zich sterk verhitsen niet meer brijachtig wordt, maar poedervormig blijft, Lecoq de Boisbaudran heeft van het nieuwe metaal Gallium. Ga,, reeds eene voldoende hoeveelheid zouten bereid, om een spectrum te verkrijgen. De galliumzouten komen het meest met de zinkzouten overeen ; het metaal wordt ook voornamelijk doch altijd slechts in zeer geringe hoeveelheid in zinkmineralen aangetroffen. Als nieuwe bron voor caoutschouk is in Amerika aangewezen de Euphorbia colorata L. Het melksap van dit zoogenaamde melkkruid (milk-weed) bevat 4 pet, caoutschouk, Eene bruine massa, de consistentie hebbende tusschen zalf en pleister, en waarvan 30 gram onder den naam van Emplastrum Fodicatorium Faracelsi in eene lange houten doos afgeleverd worden, bestaat, volgens de Industriebldtter, uit 8 deelen emplastrum fuscum, 3 deelen terebinthina en 3 deelen boomolie. Schneeberg's gezondheids-kruiden bestaan, volgens de Industrieblatter, uit 100,0 lich. island., 20,0 rad. alth., 30,0 rad. liquir,, 5.0 caricae, 5,0 siliqua dulcis, 5,0 sem. hord., 6,0 passul. min., 5.0 herb. alth., 5,0 flor. alth., 5,0 flor. malv., 5,0 flor. verbasci, 5.0 herb. heder. terrestr., 5,0 herb. anemon. hepat., 5,0 herb. tussilag., 5,0 herb. pulmonar., 5,0 flor. rhoead, Rozenzalf van Gohl, aanbevolen door Dr. Jaoobi te Berlijn, is, volgens de Industrieblatter, niets anders als emplastrum fuscum seu matris. Omchadelijke cosmetica van Rotlmann. Schoonheidswater; 1,5 gram glycerine, 3,9 gram nitras bismuthicus basicus en 3 gram silicas magnesicus (talk). Pasta. Ungueutum simplex album met zwavel, nitras bismuthious basicus en oxydum zincicum. Uit de apotheek van Thurmayr te Stuttgart wordt een middel tegen enuresis nocturna inden handel gebracht, bestaande uit 2 fleschjes, het eene bevattende eene gele vette olie om de regio pubis in te wrijven, het andere eene bleekgele vloeistof om in te nemen (5 tot 10 droppels ’s morgens en ’s avonds). De droppels om in te nemen zijn, volgens de Industrieblatter, een mengsel van urine (!) met een gelijk volumen spiritus; de olie tot inwrijven is amandelolie. Persoonlijke aangelegenheden. 38 Februari overleden te Doetinchem de heer A. A. A. VAN DEE KAAY, apotheker, inden ouderdom van bijna 60 jareu. De heer A. Sohelkes, benoemd tot apotheker 2de ld. bij de Zeemacht, wordt geplaatst bij de mairitieme Ziekeninrichting te Hellevoetsluis. Openlijke correspondentie. Men vraagt ons naar de samenstelling der Maredant's Antiscorbutics Drops (Hayman’s Genuine original). Is deze ook iemand der collega’s bekend ?