is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 47, 19-03-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12e Jaargang. 19 Maart 1876. 47.

PHARMACEDTISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. Voor Apothekers en Apotheekhoudende Geneeskundigen

REDACTEUR: R. «F. OrvriJRDA, te Nijmegen.

UITGEVER: D. B. CEfVTEiV, te Amsterdam.

Prijs per Jaargang, franco per post, / 4,50. Advertenüen: van I—s regels / 1,—, elke regel meer 20 Cts. ch 10 Cts. voor een N°. van het blad. Een Abonnements-tarief is op aanvrage verkrijgbaar.

De stukken, welke men wenscht opgenomen te zien, worden uit er lijk-Woensdag morgen verwacht hij den Redacteur. De Advertentiën ui ter lijk Vrijdag avond hij den Uitgever.

Mcdedeclingcn. Ingezonden stukken. DE VOORGESTELDE VERIIOOGING VAN DEN ACCIJNS OP HET GEDESTILLEERD, IN VERBAND MET DE FABRIEKMATIGE BEREIDING VAJ? AETHER EN CHLOROFORM. Aether en chloroform, pp'chemicaliën, die voortdurend in aanzienlijke hoeveelheden in,-.;scheikundige laboratoriën gebruikt worden en aldaar zelfs onmisbaar zijn. De prijs dezer chemicaliën is dus voor de practische beoefening der scheikunde van wezenlijke beteekenis. De invloed, dien de voorgestelde verbooging van den accijns op het gedestilleerd zal uitoefenen op de fabriekmatige bereiding der genoemde chemicaliën, is dus zeker wel eene ernstige beschouwing waard. Aether en chloroform zijn tot heden met een invoerrecht van ƒ 2 per liter bezwaard. In 1863 bedroeg dit recht slechts 90 ets. per liter, maar wegens het verband tusschen de hoeveelheid alcohol benoodigd voor de productie van eene zekere berekende hoeveelheid der praeparaten, nam het invoerrecht met de voortdurende verbooging van den accijns op het gedestilleerd toe. Het doel van het hooge invoerrecht was, de inlandsche fabrieken, die met eene zwaar veraccijnsde vloeistof moeten werken, inde mogelijkheid te stellen om met buitenlandsche fabrikanten te kunnen conourreeren. De fabriekmatige bereiding van aether zou door de voorgestelde bepaling hier te lande werkelijk met voordeel kunnen geschieden. Voor chloroform is dit echter geenszins het geval, omdat men verzuimd heeft te letten op het groot verschil in soortelijk gewicht der beide vloeistoffen. (1 Liter aether toch weegt 735 gram, 1 liter chloroform 1,492—1,496 gram). Van eene voordeelige inlandsche fabrikatie kan dus geen sprake zijn; al het hier te lande gebruikte chloroform wordt dan ook van buiten af ingevoerd. Maar ook de bereiding van aether is hier slechts eene uitzondering. Door enkele fabrikanten van chemicaliën wordt wel aether bereid maar in geene verhouding tot de hoeveelheid, die gebruikt wordt. Eigenlijk gezegde aetherfabrieken bestaan hier niet, __Zelfs uit gemethyleerd gedestilleerd, dat geheel vrij van accijns is, wordt, zoover ons bekend is, nergens hier te lande aether of chloroform voor de nijverheid bereid. In Engeland wordt uit gemethyleerd gedestilleerd op groote schaal bij scheepstonnen aether (dus een mengsel van methylaether met aethylaether) bereid en naar Bengalen gezonden ter fabrikatie van kunstijs. Deze aether, die natuurlijk inde pharmacie niet mag aangewend worden maar zeer bruikbaar is voor wetenschappelijke en technische doeleinden, kost slechts 60 ets. per Engelsch pond (453,5 9 gram), hetw-elk dus een belangrijk verschil oplevert met den prijs van den aether (aethylaether), dien wij in onze laboratoriën gebruiken. Bovendien mist men de zekerheid, dat voor al den aether of al het chloroform, die ingevoerd worden, de accijns betaald wordt, of liever men heeft bijna de overtuiging, dat zulks niet het geval is, zoodat de winst dus geheel in handen der leveranciers geraakt. Als bewijs van de hoeveelheid aether, die in laboratoriën benoodigd is, diene de opgegeven methode tot quantitatieve bepaling der vanilline om de handelswaarde der verschillende sooiten van vanielje aan te geven. Voor de toepassing dezer methode, die sedert de kunstmatige bereiding der vanilline noodzakelijk geworden is, zijn minstens 3 liters aether noodig. Chloroform wordt Engeland uit gemethyleerd gedestilleerd bereid en verkocht a f 1,50 per Engelsch pond. Hier te lande

I wordt dergelijk chloroform nergens bereid, ja is zelfs niet verkrijgbaar. Volgens onze meening, en zeer waarschijnlijk deelen meerde| ren ons gevoelen, behoorde de zoogenaamde bescherming der inlandsche nijverheid door de heffing van het invoerrecht van ƒ 2 per liter aether en chloroform geheel te worden afgeschaft, want zij blijkt haar doel geheel gemist te hebben. In plaats van deze bescherming zou de volgende bepaling I in het leven kunnen geroepen worden en misschien sommigen opwekken hier dien tak van nijverheid in praktijk te brengen. In het belang der openbare veiligheid is het noodzakelijk, I dat aether en chloroform bereid worden in opzettelijk daartoe | ingerichte gebouwen, die geheel geïsoleerd staan en daardoor gemakkelijk te controleeren zijn. Do benoodigde alcohol moet geheel accijnsvrij inde fabriek kunnen worden ingeslagen onder gehoudenheid van den fabrikant, om zijn inslag van gedestilleerd te verantwoorden door eene aequivalente hoeveelheid aether of chloroform, door den fiscus vooraf op deugdelijke gronden te bepalen. Op deze wijze zou, onzes inziens, eventueele fraude belet en pene inlandsche fabrikatie van genoemde vloeistoffen op groote schaal mogelijk gemaakt worden." De industrie van de fabrikatie van binnenlandsch gedestilleerd zou daardoor tevens bevorderd worden, zonder den fiscus te benadeelen. Wij laten hier het adres volgen, hetwelk 1.1, week bij de Tweede kamer is ingediend voor het behoud van het doctoraat inde Pharraacie. ’s Gravenhage, 9 Maart 1876. De ondergeteekenden, allen van nabij bekend met den toestand der pharmacie in Nederland, hebben met leedwezen kennis genomen van het amendement door den Heer RoinbacJi op het O. v. Wet tot regeling van het H. O. voorgesteld, en strekkende tot het doen vervallen van den graad van doctor in dc pharmacie. Zij zijn overtuigd dat degelijke en op breede basis steunende ontwikkeling het best aan eene Akademie wordt verkregen, en zij zijn evenzeer doordrongen van de noodzakelijkheid van zulk eene ontwikkeling voor de beoefenaars der pharmacie. Dat het peil van wetenschappelijke ontwikkeling der Nederlandsche pharmaceuten inde laatste jaren aanmerkelijk is gerezen, schrijven zij alleen toe aan de omstandigheid, dat ten gevolge der nieuwe wetten op het Geneeskundig Staatstoezicht de eisohen voor de vestiging als apotheker aanmerkelijk strenger zijn geworden. De toestand der pharmacie, die eene ruime en gewichtige plaats inneemt onder de elementen voor de ontwikkeling der geneeskunde en der hygieine, mag den wetgever geenszins onverschillig zijn, en dankbaar moet worden erkend, dat de nieuwe wetten daarin eene gewenschte verbetering brachten, die ook nog later gunstig zal blijven voortwerken. Klachten over het onvoldoende der gelegenheid tot het verkrijgen der vereischte kennis worden evenwel nog gehoord, en ongeacht de goede gelegenheid, die daarvoor aan onze Akademiën en te Amsterdam bestaat, zijn die klachten niet ten eenemale ongegrond. Wat echter inde eerste plaats noodig is voor de verheffing der pharmacie, en voor den waarborg van haren invloed op den bloei der geneeskunde en hygieine, wat blijvend zal worden gemist, wanneer het amendement-Eombach onverhoopt de goedkeuring uwer vergadering mocht verwerven, dat is de gelegenheid voor de uitstekendsten onder hare beoefenaren om zich te ontwikkelen op de basis die alleen door het Akademie-leven is te verkrijgen, het Akademie-leven niet van den