is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 47, 19-03-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt te koop gevraagd; Eene soliede, in werking zijnde APOTHEEK in eene der groote steden. Brieven franco, met zoo volledig mogelijke inlichtingen. Geheimhouding wordt verzekerd. Adres Letters A. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Leerling-Apoth.-Examen. Zij, die dit nog met Juli a.s. wenschen af te leggen en grondig onderricht hiervoor verlangen, adresseeren zich onder Letters E. H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. . Bij behoorlijk quantum is AQ.UA |gCV LADROCERASI (1875) tegen zeer w» kleinen prijs verkrijgbaar. Aanvrage onder Letters A. B. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Voordeelige offerte. Bessensap 1° qualiteit per flesch 22 cent. Bessenwijn Au 1874 zeerkrachtigp.fi. 30 cent. Flores Chainom. Vuig. ƒ 1.70 per kilogram. Herba Salviac 46 cent per kilogram. Sulph. Chinin. Zimnier ƒ 64 per | kilogram. Zoowel groote als kleine orders worden direct uitgevoerd. Per franco brieven aan te vragen onder Letter K., aan het adres van den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Teercapsules a 0.45 c. per blikken Busje van 60 stuks. (De vorm en grootte gelijk aan die van Guyot) Te bekomen bij J. J. LOUËT FEISSER, Apotheker te Amsterdam. SW De verkoopprijs der busjes is 80 ot. ViCHY WATER vulling I§S6. WEDe. G. A. BOOSEBOOM Aanstel 1 140. AMSTERDAM. tDe echte ANGLO SWISS CONDENSEO MELK is het beste voe* dingsmiddel voor kinderen, die JU van de moedermelk verstoken c zijn; deze is chemisch onderzocht « en wordt door de beste resul* taten bekroond. * Te bekomen bij de Heeren G. I). RIEMANN, Damstraat 34, ULOTH, Zeedijk 16 en WAKKER, Kalverstraat 196, te Amsterdam. T. H. OIITHIIJSKIV. AMSTERDAM. Haarlemmer lloultuinen bij de Korte Prinsengracht U ü 158. FABRIKANT EN RIJKSLEVERANCIER VAN PHARMACEÜTISCHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN FHYSISGHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiaruhher artikelen, als guttapercha-pijpen en hlad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalheddem \ Fabrikant van elementen als MeidiNger, Daniël, le Clanché, Groyes, Trogger.Mxnotto, ! Bunsen, Gaiffé, enz. enz.

PUBLIEKE VERKOOPING te AMSTERDAM op Maandag 27 Maart en 9 volgende dagen in het Nieuwe Verkooplokaal van H. G. BOM, Warmoesstraat bij de St. Olofspoort M 35, van eene belangrijke verzameling BOEKEW en PLAATWERKEN waarbij kostbate over Natuurlijke Historie, Genees-, Heel- en Verloskunde, Chirurgische Instrumenten, nieuwe Belletrie, Muziek en verscheidenheden, nagelaten door wijlen de Heeren J. D. M. Yane, Geneesheer te Proboüngo en A. J. yan der Burg, Geneesheer op Bronbeek. De catalogus wordt op ontvangst van 25 ct. in postwissel alom franco toegezonden. OPWIJRDA’S WERKEN. PROEF EENER RATIONEELE PRIJSBEPALING DER RECEPTEN, met prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. fr. p.p. f 0,60. Inde jongst gehouden vergadering van den Geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht werd eene commissie benoemd, bestaande uiteen pharmaceutisch lid uit Utrecht en een uit Zutphen, om het werkje van welks strekking en inhoud den adjunct-inspecteur door Apothekers eene gunstige getuigenis was gegeven, in bijzonderheden na te gaan en daarover inde eerstvolgende vergadering rapport uitte brengen. Zie het N°. van verleden weck. LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmac. Neerl. Ed. 11. Met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen, ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Gebonden ƒ 2,30 ; fr. p.p. ƒ 2,45. ALGEMEENE EN BIJZONDERE RECEPTEERKUNST (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Naar onderscheidene bronnen en in verband met het grammengewicht bewerkt. In verband gebracht met de Pharm. Neerl. Ed. 11. 2e druk. / 1,60; fr. p.p. ƒ 1,70. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharm. Neerl. Ten gebruike bij het inlichten der Apotheken van Apothekers en apotheek houdende Geneeskundigen. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met do toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen. 2e druk. ƒ 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. PHARMACEUTISCH ADRESBOEK. Bevattende de namen en woonplaatsen der gevestigde Apothekers en geëxamineerde Drogisten in Nederland. ƒ 0,50 ; fr. p.p. ƒ 0,55. ~57c. wooetman IN Vereenvoudigde Ouwel Capsnleer-Machiues van f 3. tot f £>.—- Verder alle soorten van ApotUcck-BcnoodigdliedcH; Fijn Bindgaren in alle kleuren, Bladzilver, Capsulen en Lakmoes. Filtreer-, Perkament-, Goud-, Zilver-, Poederr en Recepten-Papieren in alle formaten. Poeder-Kruisbanden. Boek- en Steendrukwerken, Signaturen en Winkel-etiquetten. Hoornen lepels. Garen-Kokers en Kurkenmaohines, Goudvlies en fijne Poeder-Ouwelen. MaKGAZIJTsT VAN Cartonnen & Spanen Doozen. Westerstraat, P P 96. A. MSTEEDAM,

Advertentiiii». A. Van de Goorberg Jr., Apotheker te Delft, verlangt met Mei e. k. of later een geschikten BEDIENDE (INTERNE). Gevraagd tegen primo Mei a.s. in de Gemeente-Apotheek van ’s Gravenhage, een bij voorkeur geëxamineerd BEDIENDE, EXTERN. Brieven franco, doch liefst in persoon, bij G. DE MAN, Gemeente-Apotheker. Tegen 1° Mei gevraagd een bekwaam BEDIENDE, INTERN. Salaris/400. Adres onder de Letters K. L., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Apotheek te Amsterdam wordt met Mei gevraagd een BEDIENDE INTERN, P, G. alsmede lEMAND met het vak eenigzins bekend. Brieven franco, Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. fflfïgSßf'I*'1*' Ineen Apotheek te Rotterdam wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een bevoegd ASSISTENT, INTERN, P. G. Adres franco brieven, Letter L., bij de Boekb. GEBROEDERS HENDRIKSEN, te Rotterdam. Men vraagt tegen Mei, of iets vroeger, in eene niet al te drukke Apotheek, eene Vrouwelijke LEERLING, N. W,, tegen nader overeen te komen conditiën. Adres onder Letter 0., bij den Boekhandelaar K. LOOS, Westwagenstraat, te Rotterdam. Voor de Directie van eene Apotheek te Amsterdam voor korteren of langoren tijd BIEDT ZICH AAN een Apotheker, afkomstig van de Utrechtsche Hoogeschool. Salaris wordt volstrekt niet verlangd. Adres Letter W., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ifWggPI**1** Een Bediende O. W. zoekt tegen Mei aanst. eene BETREKKING, bij een Apotheker of Arts ten platte lande. Offertes franco, onder Letters D. S,, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker N. W. zoekt eene BETREKKING als Provisor in eene Apotheek, waar vooruitzicht bestaat de zaak na eenigen tijd over te nemen. Brieven onder Letters P. H., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. lemand de receptuur kundig, zoekt PLAATSING als Adsistent in eene Apotheek, liefst daar waar een R. H. Burgerschool is en tijd voor studie. Er zal meer op goede behandeling dan op salaris gelet worden. Adres Letter 13., bij den Boekhandelaar H. KUIPERS, te Leeuwarden. Als Kantoor- of Reisbediende wordt plaatsing gezocht voor een JONG MENSCH, die zijn leertijd in het Materiaalei! Verfwarenvak volbragt heeft, en sedert eenige jaren ineen Chemikaliënhandel zoowel het Kantoorwerk verrigt als kleine Handelreizen doet. Men gelieve zich te adresseren, onder Letters J. H. 3957, aan het Advertentie-Bureau van A. THISSON, te Bannen (Rijn-Pruissen). S'SÉSp- ®oor voortdurende ongesteldheid, biedt de ondergeteekende zijne Apotheek met handel in Drogerijen, Chemicaliën en Verfwaren TE KOOP aan. Rhenen, 10 Maart 1876. C. E. STARK. jgjög3’ Men adressere zich met franco brieven of in persoon.

CHEMIE, PHARMACIE, PHYSICA, CHIRURGIE. Alle benoodigdheden, op bovenstaande Wetenschappen betrekking hebbende, verkrijgbaar bij Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM. Snelpersdruk van H. J. Portielje, to Amsterdam,