is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 52, 23-04-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De PriJs van SLTLPHAS CHININI (Jobst) is heden ƒ 70.00 per % Kg. op 3 maanden zonder of a contant met l°/0 korting; bussen extra. C, F. FLEUMER. Amsterdam, 8 Maart 1876. WED'. G. A. KOOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel Y 140. AMSTERDAM. PRIJSVERMINDERING VAN GENEESKUNDIGE VEBEBN UIT HET FONDS VAN KEMIÏÏK & ZOOH te Utrecht. H. Bressler. De kinderziekten volgens de nieuwste en belangrijkste ervaringen van duitsche, fransche en engelsche geneesheeren stelselmatig bewerkt. Uit het hoogduitsch vertaald door H. W. Everts. Twee deelen. Vroeger ƒ 6, nu ƒ 2,50. J. T. Dicffenbaeh. De operatieve chirurgie. Uit het hoogduitsch. Twee deelen, vroeger ƒ 16,80 nu ƒ 10,—. C. Gcrhardt. Leerboek der auscultatie en percussie en van het physisch onderzoek, adspectie, palpatie, mensuratie van borst en buik, ten behoeve der diagnose. Met 27 houtsneden, vroeger f 3,25 nu / 2,—. F. Hartmaan. Leerboek der bijzondere pathologie en therapie vaneen klinisch standpunt bewerkt. Naar het hoogduitsch. Gebonden in heel linnen, vroeger / 10,40 nu ƒ 6,—. J. Jones. Over het gebruik van ijzer in tering en over de hygiëne dezer ziekte. In het nederlandsch overgebracht door Dr. H. J. Broers, vroeger ƒ 1,25 nu / —,50. C. F. Klinze. Kort pverzicht der geneeskundige praktijk. Uit het hoogduitsch, vroeger ƒ 3,75 nu ƒ 2,50. H. Lebert. Handboek der algemeene pathologie en therapie Uit het hoogduitsch vertaald, vroeger ƒ 8,75 nu ƒ 5.—. F. Von Nicmcyer. Klinische voorlezingen over longtering, medegedeeld door Dr. Ott. Uit het hoogduitsch, vroeger/—,BO nu/—,50. A. Tobold. De chronische ziekten van het strottenhoofd, in verband met laryngoskopische diagnostiek en plaatselijke behandeling. In het nederlandsch bewerkt en met waarnemingen en opmerkingen vermeerderd door Dr. P. Q,. Brondgeest, Met 19 figuren, vroeger f 2,50 nu f i,25. P. Chic en E. Wagner. Handboek der algemeene pathologie. In het nederlandsch overgebracht, vroeger ƒ 3,50 nu ƒ 2,50. H. Zicmssen en P. Krabler. Waarnemingen aan het ziekbed over de mazelen en hare complicaties, vooral met het oog op den gang der eigenwarmte. Uit het hoogduitsch. Met 49 afbeeldingen, vroeger ƒ 1,90 nu ƒ I.—,

ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 65 Cts. Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier // // f 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10, //Bij bestellingen op gesneden Pocderpapie.i gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co, Spuistraat bij de Wijde Steeg, F, 27. J. H. OIITHÜIJSEN. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht U U 158. FABRIKANT EN RIJKSLEYERANCIER VAN PHARMACEUTISÜHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarubber-artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger.Minotto, Buksen, Gaiffé, enz. enz. Spte Verschenen bij D. B. CENTEN jpuoijr EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DER RECEPTEN. Met eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen. DOOR R. J. OPWIJRDA. Prijs franco p. p, / —.60. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharm. Neerl. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van Apothekers en apotheek houdende Geneeskundigen. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen. 2e druk. ƒ 0.70; fr. p.p. ƒ 0,75.

Advertentlßn. Van Os Keuls, Apotheker te ’s Bosch, verlangt een BEDIENDE of lEMAND tot de receptuur bevoegd. A. W. Kroon, Apotheker te Deventer, verlangt met Junij lEMAND, bevoegd tot de receptuur, met of zonder waarneming der lessen. Opgave van voorwaarden franco. Ineen drukke Apotheek te Almelo wordt tegen Mei of later gevraagd een bekwaam APOTHEKERS-EEDIENDE, INTERN, tegen een ruim salaris. Brieven, franco, onder Letter Z., aan J. T. SOMMEE, Uitgever der Twentsche Courant te Almelo. Men verlangt in eene Apotheek te Amsterdam, tegen primo Mei of eerder eenen BEDIENDE of lEMAND die in het vervolg de lessen wensoht waar te nemen tegen genot van kost, inwoning en salaris. Brieven franco, onder Letters A. 0., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H. Hendrihse & Zoon, Apothekers te ’s Hage, vragen tegen 1° Augustus of eerder een bevoegd ASSISTENT INTERN (Oude of Nieuwe Wet). G* Wleringa, Apotheker te Vianen (Z. H.), vraagt zoo spoedig mogelijk een bekwaam ASSISTENT P. G. INTERN of EXTERN. Salaris naar bekwaamheid. Ook bestaat gelegenheid voor een J ONGMENSCH tot opleiding op voordeelige voorwaarden. Brieven franco. Ziekenhuis Dordrecht. Gevraagd een bevoegd ASSISTENT; ruim salaris, inwoning, enz. Franco brieven aan den Apotheker. Men vraagt een PROVISOR, die lust heeft een Apotheek waar te nemen, waaraan eene handelszaak verbonden is, op een jaarwedde van ƒ 700, INTERN. Adres Letters A. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. fflagSB1* Een Apothekers-Bediende kan dadelijk GEPLAATST worden in eene Apotheek alhier, tegen genot van kost, inwoning en ruim salaris. Brieven franco, onder Letter J., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een gevestigd Apotheker wensoht zich te VERPLAATSEN, te ASSOCIEEREN of eene soliede ZAAK, met onderling goedvinden, over te nemen, waartoe onder N°. 23, franco opgaaf wordt verzocht, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een bevoegd Assistent, op middelbaren leeftijd, zoekt half Mei of Junij GEPLAATST te worden, onverschillig waar, ook op het platte land bij een Apotheker ofDoctor. Brieven franco, onder Letter H., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. lemand, van goede getuigschriften voorzien, circa 23 jaren oud, bekend met de receptuur, defectuur en commissiewerk alsook met den Drogerijen- en Verfwaarhandel, wenschte tegen Julij a.s. zich GEPLAATST te zien als REIZIGER, MAGAZIJNMEESTER of BEDIENDE, EXTERNE. Adres Letter Z., aan den Boekhandelaar P. C. BAIJENS, te Waalwijk. Er wordt TE KOOP gepresenteerd een nette WINKELKAST met Toonbank, afkomstig vaneen Doctor ten platten lande. Informatiën in te winnen onder Letter V., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

Tinctuur- en lahoratorium-persen. Door het enorm debiet zijn wij in staat gesteld onze TINCTUUR- en LABORATORIUMPERSEN bij groote partijen te laten maken en hebben wijde prijzen daarvan op do onderstaande kunnen verlagen. Inboud 1 2| 1° Liter per stuk jf. ƒ T6~ ƒ 20. bij afname van minstens 6 stuks rabat. MARIUS & VAN KOSSEM. Rotterdam, Wijnhaven, Zuidzijde N°. 108.

Snelpersdruk van M. J. Portretje., te Amsterdam,