is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 53, 30-04-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën. F. G. A. Proot, • Apotheker te Leiden, verlangt primo Juni e. k. een bekwamen tweeden BEDIENDE, goed met de receptuur bekend zijnde en voldoende attesten kunnende overleggen, tegen vergoeding vaneen ruim salaris en vriendschappelijk huiselijk verkeer. Brieven franco. Ineen soliede Apotheek, ineen der voornaamste steden van Gelderland, wordt tegen 1° October a.s. gevraagd een HTÏLP-APOTHEKER of goed RECEPTAEIUS, P. G. tegen genot van kost, inwoning en ruim salaris. Brieven franco, onder Letters IJ. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. OOSTINDIË. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER of HULP-APOTHEKEE P. G., van goede getuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter E., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker zag zich gaarne geplaatst als PROVISOR of eerste BEDIENDE. Brieven franco, Letter ü,, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ben gehuwd geëxamineerd Apotheker, P. G. voorzien van goede testimonia zoekt PLAATSING; Adres Letter A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. DOOR STERFGEVAL wordt ter overname aangeboden een HUIS, met eene sedert jaren bestaande, zeer florissante APOTHEEK, in eene zeer bevolkte buurt en als het ware midden ineen nieuw aangebouwd gedeelte der stad Amsterdam. Brieven franco, onder Letters A. Z., bij den Boekhandelaar JAN D. BROUWER, Kalverstraat, E 117, te Amsterdam. TE KOOP GEVRAAGD: een groote metalen VIJZEL. Brieven franco, onder Letters P. F., met opgaaf van grootte en prijs, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. A. J- SORMANir Zwanenstraat K 55 te GRONINGEN, Vestigt de aandacht van H.H. Apothekers en Drogisten door het geheele rijk, op zijne SANTONINE-KOEKJES, van zuivere Cacao en Suiker bewerkt, zeer smakelijk voor kinderen. Het gehalte (0.065 gram per stuk) / 7,50 per mille. Bestellingen worden ten spoedigste u.itgevoerd. WED®. Gr. A. ROOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Aiustel Y 140. AMSTERDAM. •» De echte ANGLO SWISS CONa ïÉk, • DENSEO MELK is het beste voe• rlrrVty » dingsmiddel voor kinderen, die « van de moedermelk verstoken 1 10ÜL 0 zÜn ’ eze o^em' onderzocht •*» )||ay'vv * en wordt door de beste resultaten bekroond. 588 Ha ? Te bekomen bij de Heeren G D EIEMANN, Damstraat 34, ULOTPI, Zeedijk 16 en WAKKER, Kalverstraat 196, te Amsterdam.

J. H. OETHEIJSEN. AMSTERDAM. Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht UI ISB. FABRIKANT EN RIJKSLEYERANCIER VAK PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiaruhber-artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanché, Groves, Trogger,Minotto, Bunsen, Gaiffé, enz. enz. ÜfilSS"** Verschenen bij D. B. CENTEN M*nOEM? EENER RATIONEELS PRIJSBEPALING DEE RECEPTEN. Mei eene Prijslijst der meest gebruikelijke Geneesmiddelen. DOOR R. 1. OPWIJRDA. Prijs franco p.p. ƒ —.60. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: LATIJNSCH-NEDEELANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmac. Neerl. Ed. 11. Met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen, ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 2,—. Gebonden ƒ 2,30 ; fr. p.p. ƒ 2,45. PHARMACEUTISOH ADRESBOEK. Bevattende de namen en woonplaatsen der gevestigde Apothekers en geëxamineerde Drogisten in Nederland. ƒ 0,50 ; fr. p.p. ƒ 0,55.

Magazijn van Medicijnglas, Chemische, Pharmaceutische Apparaten, Utensiliën, enz. Capsuleermachines systlme LIMOUSIN f 17',—. Verbeterde CAPSULBERTOESTELLEN zeer eenvoudig en hoogst doelmatig ƒ 3,—. Ouwels IVo. 1,3 & 3, per 1000 ƒ 2,50. H. Id. „ 100 ƒ 0,30. Bij bestelling van 10.000 van ééne soort, wordt firma of naam, zonder prijsverhooging, op de Ouwels gedrukt. Kartonnen Kokers voor POEDEE-OUWELS. (Kwaliteit FIJN.J Voor 6 Poeders. Voor 13 Poeders. Nb 1 23 N°. 45 6 P. 100 ƒ 1,90 2. 2.40 ƒ 2.80 4.50 NB. Om abuizen te voorkomen, verzoeken wij onze Clientelle beleefd bij hare opgave Poederouwels te bemerken, welke GROOTTE verlangd wordt, door aan de nummers toe te voegen de woorden: KLEIN, MIDDELSOORT en GROOT, aangezien de benaming der grootte in nummers bij de fabrikanten verschillend is. Amsterdam, Geldersclie Kade M. 20 22. J. B. DELIUS & C°. LIIIOI SI.WSLIIK CAPSILEKRIIACUIVES om poeders in ouwels af te leveren, worden benevens de OUWELS (met en zonder firma). DISPENSEEE-ETÜI’S door ons als hoofdagenten tot fabrieksprijzen geleverd. MARIUS & VAN ROSSEM. Wijnhaven zz. No 108. ROTTERDAM. Snelpersdruk van M. J. Portiekje, te Amsterdam,

Je. AAJLnJEUS, Singel bij het Koningsplein, X No. 9, j Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchou, Ballon,kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde-Engelsche en Fransche Pleisters, Apostumatic-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie-en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimetermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs, Uterus- en Anus-Spècula, Catheters, Bougies van de dilactoerende Laminaria digitata, Cauterisatie-.toestellen voor de keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchou- Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Forceps, Bekkemeters, Kephalotribes, Zakapotheken. Trossen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique, Kousen-Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, Breukbanden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs, Poches. Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen. Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie- en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen, Pillen- en Poeder-doosjes, GuttaPercha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit papier, Etiquetten voor Winkelflesb i, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert.