is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit eerste tijdperk van de werking der haschisch gevoelde ik den abnormalen toestand, waarin ik mij bevond, waarover ik tevreden was. Toen ik echter mijn werk, dat ik den vorigen dag had begonnen, wilde vervolgen, kon ik daartoe niet komen , aangezien mijne handen door eene bijzondere zenuwachtige werking zich niet voegden voor het uitvoeren van fijne bewerkingen, welke rust of juiste bewegingen vorderden.

Hij die onder den invloed der haschisch is , neemt eene bevelvoerende houding aan, versmaadt af te dalen tot de gemeene zaken en menschen, die hij zeer ver beneden zich beschouwdt. Het schijnt hem toe, dat iedereen hem moet gehoorzamen. Zijn blik is altijd opwaarts gerigt en hij neemt eene waardige houding aan, om al wat hem omringt te beschouwen. Op dien dag bevond zich Berthelot bij mij ; ik zeide hem wat ik gedaan had en verhaalde hem, dat ik mij in een’ toestand bevond , dien ik moeijelijk beschrijven kon. Hij antwoordde mij , dat ik heerlijke droomen zou ondervinden en dat na verloop van eenige uren alles voorbij zou zijn, doch dat het mij aan te raden zou zijn naar mijn huis te gaan. Ik nam toen mijn hoed en ging heen. Naauwelijks echter had ik de deur geopend , of het was mij of de huizen zich van mij verwijderden , even als de menschen , wier stemmen mij zoo flaauw toesehenen, alsof zij van eene verwijderde plaats kwamen. De afstanden kwamen mij zeer groot voor en het was mij of ik van den grond werd opgeheven, als of ik inde lucht liep. Ik nam waar, dat de personen, die zich toen op straat en inde winkels bevonden, met hunne voeten de aarde aanraakten, even als of zij wezens waren, die op een lageren trap dan ik stonden en onbekwaam zich van den grond te verheffen. Terwijl ik mij naar huis spoedde, schenen de afstanden zonder ophouden te vergrooten en ik wanhoopte immer mijn doel te zullen bereiken. Tegelijk sprak ik bij mij zelven; het is merkwaardig, dat de werking der haschisch de afstanden vergroot, de stem verzwakt, eene meerderheid

16