is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikking had het( sde deel 4de serie van het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, bevattende: de inlandsen6 •plantennamen, bijeen verzameld en in alphabetische orde gerangschikt > door G-. J. Eije t, .Officier van gezondheid 2de M., met toevoeging der Botanische benaming en natuurlijke familie, zoo vond ik daarin op pag. 143 den naam Kilalayen-hiedung (Sundaneesch) van Vitenia edwlis Std. (Brioffiossum edule 81. Safffi' dus edule BI.) fam. Sapindaceae vermeld.

Deze overeenkomst inden inlandschen en naam met de door den Hoogleeraar Miqnel opgegevenfii gaf mij aanleiding, om enkele ter mijner beschikking staande boeken te raadplegen en vond ik bij Guibourt’s Histoiï6 naturelle der drogues simples 4de Ed. Tom. 3 p. 543 als af koiü' stig van Sapindns rubiginosus Eoxb. beschreven eene vrucht) onder den naam van Boochgaan-tampayang of Boa-tam-payang ’ en ook wel Tambayang en Tampaijang genoemd, waarvan de beschrijving en eigenschappen zoo zeer overeen komen me* de vruchtjes van den heer Brouwer bekomen, dat zij voorkwamen dezelfde te zijn als door G-uibourt onder de® vermelden naam zijn beschreven. De naam Boa-tam-payang bragt mij in herinnering beiges® ik in het Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie 1853, n ' p. 61 heb overgenomen, onder den titel: „Over eenige voor werpen der materia medica op de internationale tentoonstel ling te Londen; door Daniël Ilauburjr, alwaar hij daaf' van melding maakt en zegt, dat deze vruchten door de Cb** nezen Ta-hai-tze en door de Siamezen Boa-tam-payang en BaWJ' talai genoemd worden, welke vruchten hij vroeger (PharvW cewtical Journal Julij 1861 p. 6) als vaneen Erioglossum Nephelium afkomstig beschrijft en daarbij de boven geciteerd® plaats bij Guibourt vermeld, terwijl dnj zijne beschrijving doet vergezeld gaan van afbeeldingen, welke volkomen over' een komen met de vruchtjes door den heer Brouwer °P de vergadering vertoond en waarvan ik later eene zeker® hoeveelheid bekwam, die ik aan de welwillenheid van de® heer Apotheker van Santen Kolff verschuldigd ben, di® daarvan een paar jaar geleden vaneen geacht handelaar hi®r

98