is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij bij gelegenheid eener reis, op eene plaats kwam, waar de grond met die vruchten bezaaid was, alwaar zij door den regen bevochtigd waren geworden, zulk eene enorme gelei* achtige massa ontstaan was, dat de passage voor reizigers , zoowel te voet als te paard ten eenemalen gestremd was, De heer Vrijdag Zijnen meldde mij nog, dat volgens Dr, Bauer deze vruchten niet op Java zouden groeijenj maar afkomstig zijn van Siam en Coromandel. Anderen zijner kennissen evenwel, die kortelings uit de 0.-Indië waren teruggekomen, verzekerden hem, dat zij ze uit de ber*

gen op Java in hunne tuinen hadden verplant, ten einde steeds over de versche vruchten te kunnen beschikken , als zijnde verkieshjker dan de gedroogde, die spoedig bederven. Verder deelde hij mij mede, dat het gebruik als geneesmiddel in ludië met zekere bijgeloovige gebruiken vergezeld ging, en er, bij voorbeeld, 33 vruchten na elkander en dagelijksch één gebruikt worden. Ééne vrucht op een flescb water moet een nacht inden maneschijn weeken, waarop het slijmerige water als drank gereed is. Ik kan nu niet uitmaken, hoedanig zich de versche vrucht tegenover water zal verhouden, maar dat is zeker, dat de gedroogde vruchten, zoo als zij in mijn bezit zijn en hier en daar gebruikt worden, wel in water sterk uitzetten en eene groote geleiachtige massa vormen, maar het water zelf vond ik volstrekt niet slijmerig. Ook zelfs bij koking van de vrucht in water, werd het vocht niet met slijmerige eigenschappen bedeeld en het is alzoo eer te begrijpen, dat het door water geleiachtig opgezwollen mesocarpium eenige dienst zal bewij' zen als borstmiddel, om zijn groot iassorin-gehalte en in ieder geval zou het af te raden zijn, dat men inde opgenoemde ongesteldheden zijne toevlugt nam en vertrouwen stelde in dit produkt en daardoor verzuimde gepasten, verstandigen en tijdigen geneeskundigen raad in te roepen. Het komt mij alzoo twijfelachtig voor, dat ééne vrucht op eene flesch water geweekt, aan dat water zulk eene bijzondere kracht zou kunnen mededeelen, daar er geen anderen smaak aan te bespeuren is als eene mulfe, flaauwe, uiterst

104