is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rde belangrijkste geneesmiddelen gerekend. Hunne werk-Zaamheid is bewezen en op hunne werking kan de geneeseer altijd rekenen. De vereeniging nu dezer drie ligchain een enkel, in vaste evenredigheid en goed §edetermineerd en vooral begaaft met eene werkzame en ge- geneeskracht is dikwijls reeds beproefd, doch heeft ö°g geene bevredigende uitkomst opgeleverd.

Souchardat heeft het eerst de mogelijkheid van zondig eene vereeniging ingezien ; doch de bereiding van dit Seiieesmiddel leverde slechts een mengsel van sulphas chini-Clls en iodetum ferrosum, waarin de schrijver ten onregte e®üe scheikundige reactie meende op de merken. ■De mogelijkheid van het bestaan van deze verbinding (l°°pte Eibellon, apotheker te Parijs eene bereidingswijze °P te sporen , waardoor men het in vaste en goed bepaalde f:venredigheden zou kunnen verkrijgen. Zijne methode be- daarin , dat hij sulphas chinicus met behulp vaneen °'’ervloed van zuur oplost en met eene oplossing van iodebaryticum vermengt: het resultaat is alzoo sulphas barheus , een onoplosbaar ligchaam , en iodetum chinicum, at Wel betrekkelijk minder onoplosbaar is, maar daarom de kleding en de volkomen scheiding der twee zouten inden \ stond. De Smedt nu heeft na vele proeven de volgende me-o<le uitgedacht, die hem een gunstig resultaat opleverde. Ëene geconcentreerde oplossing van 1 deel sulphuretum apyticum wordt gepraecipiteerd door tinctura iodii; de zwa- Wordt door filtratie afgezonderd en bij de oplossing eene lossing van 3 deelen sulphas chinicus in sterken alcohol eenig zwavelzuur aangezuurd gevoegd. Er wordt sulphas apyticus gepraecipiteerd en er blijft iodetum chinicum in alco- hsehe oplossing over; men filtreert en wascht de sulphas apyticus met alcohol uit. De vereenigde alcoholische vochleveren nu eene oranjegele oplossing van iodetum chini-UlQ' Men neemt nu 12 deelen iodium welke met ijzer tot ue zeer geconcentreerde oplossing van iodetum ferrosum ®ebragt wordt; hierbij wordt de alcoholische oplossing van

125