is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jes der wortels kunnen komen, maar dat het ook aan deO anderen kant bewezen is, dat de planten (bij voorbeeld zeeen waterplanten) de minerale bestanddeelen in geheel ander0 verhoudingen bevatten, dan de oplossing of den bodem, waan»

zij groeijen; dat verschillende soorten van planten in deD' zelfden bodem gegroeid, zeer verschillend zamengestelde aseb opleveren; dat de normaal inde planten vervatte bases e» zuren zich niet door andere laten vervangen; dat in die ge' vallen , waarin eene gedeeltelijke vervanging der normale aseb' hestanddeelen onder elkander mogelijk is, deze echter slecht» in beperkte mate kan plaats vinden, en bovendien gedeeltelijk te verklaren is door het verschillend gehalte der plante» aan nadere hestanddeelen; dat eindelijk volgens Liebig & planten eerst door eene bijzondere werkzaamheid hunuef wortels hunne minerale voeding uit den bodem , die niet opgelosten vorm er in vervat is , moeten onttrekken. ® helt alzoo tot de meening over, dat de zuigmondjes der wortels met eene eigenaardige vatbaarheid begaafd zijn , de normale bestandeelen des bodems , welke daarom niet doo1’ de plant verdragen worden , af te wijzen, maarde nornWe hestanddeelen inde verhoudingen opnemen, waarin zij aa»' geboden worden en het, na de bevrediging der behoeften vOO het organismus terug blijvende overschot, weder uitschelde» De schrijver schrijft overigens aan de wortels als leve»3 agentia de vatbaarheid toe, door prikkelende middelen hoedanig hij licht en warmte beschouwd) tot werkzaamhei te worden aangespoord , en vindt een steun dezer bescbo» wing in het feit, dat de werkzaamheid der wortels door he4 vriezen vernietigd kan worden, terwijl volgens zijne meeniog’ als de zuigmondjes alleen endosmotisch werkten, zij, na b» ontdooijen, hunne functie weder evenzoo zouden moeten uitoef nen als vroeger. Het feit, dat zekere minerale en plantaardig vergiften de planten door aanbrenging op de wortels zoo 'IË ber en spoedig dooden, als waren zij in eenig deel van de® stam of der takken ingespoten geworden, dat zij alzoo »* blootelijk plaatselijk schijnen te werken , maar ook geabs»1 beerd en inde circulatie opgenomen schijnen te word»0’

130