is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd contakt kristallen van lood-amalgaam, die denzelfden vorm , als de bovenbeschreven en, en als de kristallen van sodium-amalgaam schijnen te bezitten, hetgeen eene zelfde atomistische zamenstelling aanduidt.

Inde boven beschreven proeven, waarin de electriciteit alleen behulpzaam is, om de elementen des waters en der zouten welke er in zijn opgelost in statu nascenti te brengen , zoo dat zij in dien staal op de onoplosbare zelfstandigheden werken , ziet men , dat de organische of inorganische Stoffen, die terwijl zij ontleed werden, zich in contakt beenden met deze zelfde zelfstandigheden , soortgelijke uitwerking moeten opleveren. Becquerel heeft de aandacht gevestigd op twee seriën van proeven, welke niet onbelangrijk zijn. Be negative platinadraden of platen, welke gediend hebben °m de scheikundige ontleding te bewerken, en zelfs inde langzame werkingen gedurende langer of korter tijd, bezitten de eigenschap, als zij inde vlam van den spectrometer gegedompeld worden, dadelijk alcalische of aardbases aan te loonen , welke op hunne oppervlakte, zelfs in uiterst gering hoeveelheden afgescheiden worden. Becquerel heeft zich in deze proeven bezig gehouden , toet dein water oplosbare silica, alumina en sesquioxydum lerri, welke Graham in zijne onderzoekingen over de dyalise verkregen heeft. In welken toestand nu zich deze bases , welke na verloop van eenigen tijd gecoaguleerd worden bevinden, heeft de electriciteit doen kennen. Wanneer toen deze oplossingen aan de werking eener zuil vaneen dental elementen blootstelt, verkrijgt men op de negative Plaat silica, alumina of oxydum ferricum, dat geen plaats kan hebben, dan in zoo verre deze bases oplosbare hydraken vormen; inde electrolysatie begeeft het water, dat de rol vaneen zuur vervult , zich naar de positive pool, waar het ol*tleed wordt, en de basis naar de negative pool. Gedurende de proefneming, ontwikkelt er eene vrij overvloedige hoe-Veelheid gas acidum hypochlorosum, ten bewijze, dat de oplosdngen, hoewel onzijdig zijnde, acidunx hydrochloricum bevatten.

155