is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door deze waarnemers werd in dieper gelegen en *ar' mer streken de China, rubra armer aan organische bases ge vonden, dan inde schorsen van dezelfde kinasoort, wels® op hooger gelegen plaatsen groeide.

JT O O O " – Overeenkomstig met het grooter of geringer gehalte »a organische bases verandert ook de hoedanigheid in stn'C tuur , hetwelk eveneens door Spruce op de groeiplaats zeK® werd waargenomen, die de schorsen van 0. Calisaya, dl® in dieper gelegen streken, welke een langer aanhouden droog klimaat ondervonden, houtig vond, terwijl dezelfd plantsoort op hooger gelegene , het geheele jaar door bijna gelijkmatig, vogtige en nevelige streken, aan parenehym rIJ kere schorsen bezaten. Deze overeenstemmende chemische en physische eig®D schappen der kinaschorsen stemmen overeen met de er'a ring van inzamelaars en handelaren, welke Wedde 1 toire naturelle des quinguinas 1849 pag. 25), reeds aanvo® en bevestigt, dat voor de heoordeeling van het alcalo1 gehalte de breuk kan dienen (1) ; daar die schorsen welk®r breuk meer aan de kurkachtige nadert meer chinin , en dl® welker breuk kortvezelig is, meer cinchonin bevatten. Wanneer nu Weddel met betrekking tot deze resultat®0 der scheikundige onderzoeking van verschillende soorten 'ra kinaschorsen, uit deze verschijnselen gelooft te kunnen aall nemen, dat cinchonin in het celweefsel der buitenste schor9 laag Ide chinin, echter inde parenchymateuse cellen d®r bastlaag vervat is, zoo voert Ho war d met regt tegen de*® gevolgtrekkingen van Weddel de bemerking aan, het ondoenlijk is, uit de chemische analyse van twee anaf° misch onderscheidene van verschillende plantengeslacht® afstammende schorsen, tot de scheikundige zamenstelling 'a anatomische verscheidenheden van den schors eener der (U De variëteiten van China flava duro. en China flava flhroS“ ' ’ _ jjO' welke van variëteiten van Cinchona lancifolia Mutis afstaminen men eveneens overeen met deze ervaringen (die medicinischen Ch*n vinden N. Granadas, pag. 54). De aan organische bases rijke v scheidenheden der eerste zijn zeer bros.

176