is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde getrokken werd, zoo binden de herders, die van het inzamelen daarvan hun bedrijf maken, de plant met een strik vast aan de staarten hunner honden, die nu zoo lang trekken moeten, tot dat de reusachtige wortel uit de grond is. Daar zij echter vele voeten diep inde aarde steekt, zoo maakt men het de arme dieren gemakkelijker, door de wortels door diep te graven zoo veel mogelijk bloot te leggen. Zij mogen ook , ten einde niets van hunne geneeskracht te verliezen; volstrekt niet afgewasschen worden. Landerer zag eens in Megara vier honden voor zulk een’ wortel gespannen , die huilend naar verschillende rigtingen trokken en eindelijk den strik verbraken en het hazepad kozen.

Onder de vele tegen epilepsie bij het volk gebruikelijke geneesmiddelen moet vooral de Helleborus orientalis inden vorm vaneen pulvis rad. Helleb. leviter ust. genoemd worden en er kunnen veie gevallen aangevoerd worden, waarbij het voortgezet gebruik van dit geneesmiddel eene beduidende betering, ja zelfs volkomene geneezing bewerkt heeft. In Amphissa is een empirisch geneesheer, die zijn werk er van maakt om epileptici te genezen en verschillende planten aanwendt, die hij Antiséleniaca noemt, daar men in het Oostende vallende ziekte Seleniasmus, maanzucht noemt, naar den naam van de maan Sshjvy. Onder deze middelen speelt de wortel 2%aQ(pf zoo als men de Helleborus in het posten noemt een hoofdrol. Behalve aan deze inwendige geneesmiddelen wordt de zieke aan eene beroking blootgesteld, en wel op de volgende wijze. De patiënt wordt elke dag of eenige malen inde Week in doeken gehuld overeen klein kolenbekken geplaatst, ten einde de opstijgende, zeer stinkende, brandige damp in te ademen, welke ontstaat door de op de gloeijende kolen geworpen gedroogde zijde-cocons. Yolgens schriftelijk ïüededeelingen van bovengenoemden geneesheer in Amphissa Zou deze zonderlinge wijze van behandeling eene vertraging Van aanvallen hebben te weeg gebragt. De 2%agq>q of Helleborus door het gemeene volk genoemd, heet ook rad. Melampodii, naar een geitenherder Melampus

219