is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door mechanische behandeling bij de fabrikatie van het papier voorkomen worden. (Deutsche illmtr. Gmerbemtmg 1862, No. 36.) ■ as aai , ■

Over ferrum reductum divisum; door D u sa r t. De onderzoekingen van Dusart omtrent het ferrum reductum pulveratum heeft geleid tot even belangrijke, als onverwachte resultaten, dewijl daardoor buiten eenigen twijfel bewezen is, dat zelfs de beste en met de meeste zorg uitgevoerde bereidingswijzen inde gelukkigste gevallen slechts het door Arfvedson voor vele jaren bereide, maar sedert zoo goed als in vergetelheid geraakte Swboxydum ferromm = FegO is, en dat deze verbinding alzoo het eigentlijk officinele praeparaat is, en dat men van nu af aan ook met dezen naam moet benoemen. Dit ijzersuboxydul wordt volgens Arfvedson het besten zuiverst bekomen, als men het overeenstemmende ijzersulphureet = zoo lang inden stroom vaneen mengsel van watergas en waterstofgas verhit, tot het uit de glazenbuis voortkomende gas geen spoor van zwaveiwaterstofgas aantoont. Het praeparaat levert alsdan een grijs schieferachtig poeder , neemt door wrijven met een glad en hard ligchaam een schoonen metaalglans aan, lost in verdund zwavelzuur en zoutzuur volkomen op , onder zwakke, maar tot op het laatste stofje steeds voortdurende ontwikkeling van waterstofgas , en geeft met eene oplossing van iodium in alcohol eene oplossing van iodetum ferrosum, en een daarin onoplosbaar overschot van zwart ijzeroxydwl = FeO, hetwelk alzoo op deze wijze zuiver daar te stellen is, hetgeen zoo als bekend is, anders zeer bezwaarlijk is. Het ijzersuboxydul bevat 87,5 pCt. ijzer en 12,5 pCt. zuurstof. Het ontstaat ook als men fijn verdeeld metallisch ijzer ineen

248