is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem ten dienste stond kon onderkennen als metallisch ijzer, zelfs met eenmaal als volkomen ijzersuboxydul, maar alleen als dit, nog vermengd met meerder of minder zwart ijzeroxydul, zelfs in die mate, dat het zuurstofgehalte op 45 pCt. stijgt.

Daarmede is echter nog volstrekt niet gezegd, dat het ijzeroxyd door waterstofgas niet verder is te reduceren. Wil men het verder tot volkomen ijzeroxydul reduceren, zoo is daartoe noodig , dat men niet alleen van water bevrijd waterstofgas aanwendt, maar ook dat men het uiteinde der reductiebms met eene U vormig gebogene en met zwavelzuur-hydraat gevulde buis in verbinding stelt, ten einde al het bij de reductie gevormde water, door dit zuur te laten absorberen, en te verhinderen, dat ’t naar het reductie-produkt terugga en men de bewerking zoo lang inde donkere rood gloeihitte voortzette, tot dat het reductie-produkt bij deze temperatuur geene verdere vermeerdering in gewigt ondervindt. Maar onder deze omstandigheden begint ook gemakkelijk reeds in weinig hooger temperatuur eene reductie tot metallisch ijzer, zoo dat men het praeparaat met meer of minder zwart ijzeroxydul vermengd bekomt, welks grooter zuurstof gehalte door het metallisch ijzer weder in evenwigt gehouden wordt. In ’t kort, het is zelfs moegelijk, bij grootere hoeveelheden welligt onmogelijk , volgens de vermelde voorschriften een zuiver ijzersuboxydul voort te brengen, en zal alzoo de artsenijkunde wel geen grooteren eisch kunnen stellen, dan een praeparaat te verlangen, dat hoogstens 13 tot 13,5 pCt. zuurstof bevat en tengevolge daarvan bijna zuiver ijzersuboxydul is. Wanneer het ijzeroxyd door waterstofgas verder en wel volkomen tot metallisch ijzer zal kunnen herleid worden, zoo moet men niet alleen de laatst vermelde voorwaarden tot bekommg vaneen zoo veel mogelijk volkomen ijzersuboxydul in acht nemen, maar er moet ook van het punt af aan waarop dit bekomen is, en terwijl het van water bevrijde waterstofgas er over heen gevoerd is, eene veel hoogere en aanhoudende hitte worden aangewend, en het schijnt

250