is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

August Serres van Brunswijk ondernam [Archiv. der Fharm. 2 R, Bd. 109, Jan. 1862) de beantwoording eener prijsvraag van de Hagen-Bucholz’sche stichting, over de werkzame bestan ddeelen des moederkoorns.

Ger r es wil eene niet alcalisck reagerende, vlugtige basis in het moederkoorn gevonden hebben , die hij eveneens secalin noemt. Win k 1e r’s onderzoekingen schijnen hem onbekend gebleven te zijn. Volgens berigt van L. Bley over dit prijswerk bezat de secalin van Ger r es een reuk naaf aether en daarbij tevens eene duidelijke naar coniin. Zij oefende noch alleen, noch met water vermengd, de geringste alcalische reactie op plantenkleuren uit. Eene droppel er van op een horlogieglas aan de lucht blootgesteld, verdampte weldra, doch liet een kleurloos op het gevoel vettig restant terug. De geheele hoeveelheid dezer stof uit 4 pond moederkoorn verkregen, bedroeg 50 droppels. De helft dezer hoeveelheid met salpeterzuur vermengd, liet bij verdamping een geer gering overschot terug, dat bij bekoeling kristalvormig vast werd. Met azijnzuur en zwavelzuur volgde geen kristallisatie. Platinehlorid en goudchlorid veroorzaakten een geel graecvpitaat, en wit neerslag. Wilhelm Eiedleruit Stolberg nam in 1857 in het laboratorium van Dud w i g proeven om het bestaan van het door Wink 1e r in moederkoorn aangenomen propylamin te constateren. Deze onderzoekingen konden echter om verschillende redenen toenmaals niet leiden tot het verlangde resultaat, hoewel het tot aanleiding kan verstrekken voor nieuwe scheikundige onderzoekingen. Lud w i g deelt ze in korte trekken hier mede : 1, Be vette olie des moederkoorns., 16 oneen moederkoorn uit de apotheek werden tot poeder gebragt en 6 malen achter elkander met nieuwe hoeveelheden aether uitgetrokken. De vereenigde uittreksels lieten na verwijdering des aethers 4 oneen vette olie = 25 pCt. terug. 10 gram moederkoorn vóór den roggeoogst ingezameld;

291