is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hu» gevolg de rotting» daar de vloeistof nu nog water en stikstofhoudende stoffen bevat. Dan worden hunnerzijds de Yibrionen en de produkten der rotting door de Bacteriums of schimmelzwam verbrandt, waarvan de laatst overledenen de verbranding hunner voorgangers bewerken, en alzoo heeft de volkomen terugkeering der bewerktuigde zelfstandigheid inden dampkring en het mineraalrijk plaats.

Beschouwen wij thans de rotting der vaste stoffen. Ik heb kortelijk bewezen, dat de dierlijke ligchamen onder de gewone omstandigheden tegen het indringen der kiemen van lagere wezens afgesloten zijn; de rotting zal alzoo het eerst aan de oppervlakte beginnen en dan eerst langzamerhand het inwendige der vaste massa naderen. Wat een geheel dier betreft, dat na den dood, hetzij het in aanraking met de lucht was of daarvan afgesloten , aan zich zelven overgelaten blijft, zoo is de geheele oppervlakte van zijn ligchaam met de stofjes, dat is, met de kiemen van lagere organismen bedekt, welke de lucht met zich voert. Zijn kanaal van vertering is voornamelijk daar, waar de feecale stoffen gevormd worden, niet alleen met kiemen, maar met geheel ontwikkelde Yibrionen bedekt, die Leeuwen* hoek reeds heeft waargenomen. Deze Yibrionen bezitten een groot voordeel vooruit boven de kiemen aan de oppervlakte des ligchaams. Zij bevinden zich inden toestand van volgroeide individus, afgesloten van de lucht, door .vloeistoffen bevochtigd en ineen toestand van vermeerdering en werkzaamheid. Door haar zal de rotting van het ligchaam kunnen aanvangen , die tot nog toe slechts door het leven en de voeding van het orgaan was verhinderd geworden. Dit is alzoo in verschillende gevallen den loop der verrotting. De som der feiten die ik vermeld heb, zal ik in verhandelingen uiteen zetten die ik weldra met alle op de zaak betrekking hebbende proefondervindelijke bewijzen zal bekend maken, maar deze feiten kunnen onjuist verstaan of uitgelegd worden, als ik niet eenige ophelderingen toevoeg. > Beschouwen wij, om een vast punt van uitgang te hebben

327