is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgezonderde hydraat is noch vóór, noch na de gloeijing magnetisch. Evenzoo is dat oxyd niet magnetisch, dat men door oxydatie vaneen aan een mineraalzuur verbonden oxydul bekomt. Ook het okerachtige bezinksel, dat uit eene oplossing van ijzervitriool, of ijzerchlorzuur van zelfs nedervalt en bijna geheel bestaat uit ijzeroxydhydrnat, is indifferent tegen den magneet.

'De schrijver heeft wel niet beproefd deze verschijnselen te verklaren, doch hij maakt daarop opmerkzaam, dat er iets daarbij in het spel is , wat aan de straalvorming herinnert, want het ijzeroxyd is slechts dan magnetisch, als het van een oxydul afkomstig is , dat met koolstof of stikstof verbonden was. (Journal de Pharm. et de Ghim. Mars 1863.) i-s.. i.I.■■ i i. . '.'«se Over de zoogenaamde Gods-oordeel-boon (Ordeal Bean) van Calabar; Calabar Bean, Fève de Calabar {Physostigma venenosum); door Daniël Hanbury. Daniël Hanbury heeft in het Pharmaceutical Journal, Juni 1863, eene mededeeling bekend gemaakt, omtrent de zoogenaamde Calabar Bean, waarmede ook bereids ten onzent door prof. Donders te Utrecht het extract en het volgens Streatfieid’s methode bereid papier proeven genomen zijn, terwijl later de resultaten van daarmede genomen proeven door J. P. Hamer en anderen in het Tijdschrift voor Geneeskunde 1863, p. 561, zijn bekend gemaakt. De onderzoekingen van Argyll, Robertsen, Pr aser, Stewart, Bow ma n , We 11 s en anderen over de Gods-oordeel-boonen van Calabar, gewoonlijk Calabar Bean genoemd en het feit, dat zij het bijzonder vermogen bezitten de sphincter pupillae en musculus ciliaris zamen te trekken, maken het waarschijnlijk, dat dit merkwaardig zaad inde oogheelkunde eene nuttige aanwending vinden zal. Het eerste

347