is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevatten kiemen > die door even opkoken niet schijnen vernietigd te worden , doch bij koking onder hoogere drukking, bv. bij twee atmosferen in een’ digestor, of door zeer lang voortgezet koken bij 100° toch onwerkzaam kunnen worden gemaakt, We weten dit bij het conserveren van groenten, vleesch, visch enz. in blikken bussen, die na jaren geopend, mits goed bewerkt zijnde < nog een zeer smakelijk voedsel opleveren. Zelfs kristalvorming wordt geheel belet als overzadigde zoutoplossingen door boomwol van de onmiddelijke toetreding der lucht zijn versperd.

Men meende vroeger dat toetreding van lucht op zich zelf in staat was om kristalvorming in overzadigde oplossingen tot stand te brengen , doch het zijn hierbij werkelijk de vaste deelen, daarin vervat, die zulks veroorzaken, gelijk ik bij meerdere zoutoplossingen in verschillende verhoudingen , in navolging van anderen , duidelijk heb waargenomen* Ofschoon nu deze en meerdere daadzaken aan velen mijner kunstbroeders mogen bekend zijn, is er toch welligt niet genoeg partij van getrokken en kan het niet ongepast schijnen de aandacht daarop meer bepaald te vestigen. Ineen der buitenlandsche tijdschriften eene aanprijzing tot het bewaren van sommige stoffen gelezen hebbende, nam ik mij voor daarvan de proef te nemen, waartoe ik een Decoctum Althaeae, een Infusum Sennae met Mei, het gewone Aqua Laxativa Yindobonensis en de Tinctura Jthei aquosa bezigde en die ik allen onveranderd , ongeveer eene maand na de bereiding aan de leden van ons departement, kon laten zien en beoordeelen. Het afkooksel van Althaea vertoonde zelfs geéne de minste zure reactie en het is ieder onzer wel bekend hoe spoedig zoodanig praeparaat aan verandering en bederf Onderhevig is. Ofschöon bij dit de toepassing inden regel wel achterwege zal kunnen biijven, is dit minder het geval bij bereidingen die soms nu en dan, en dikwijls in zoo kleine hoeveelheden worden voorgeschreven, dat men ze gaarne in iets ruimere hoeveelheid in voorraad zou wenschen. Hiertoe meen ik te regt de Tinctura Ehei aquosa, het Aqua

222