is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter voor de leden nieuw, in zoo 'verre zij nu de bast, het extract enz, benevens de afbeeldingen in natnra zien konden. ■

Verder sprak Lij over Guarma, een soort van pasta door een Indiaanschen volkstam uit de zaden van Pmlinea Sórbilis bereid, waaruit door hun eene Limonadedrank vervaardigd en welke pasta ook als geneesmiddel tegen chronische diarrhoea en als maag- en koortsmiddel gebruikt wordt. De heer van Dijk meende het niet onbelangrijk, dit middel ter sprake te brengen en aan zijne medeleden te doen zien, naardien hetzelve in Duitschland gebruikt wordt en men hem naar hetzelve gevraagd had. Het Bismuthmetaal, zijne verbindingen en vooral het Magüterium Bimuthi, was het onderwerp door den heer O ver wijn bij eene volgende gelegenheid behandeld. De heer van Kijn van Alkemade behandelde de natuurlijke afdeeling der Coniferen, zoowel uiteen botanisch als pharmacognostisch oogpunt, met aanwijzing van eenige fraaije platen en onderscheidene versche en gedroogde exemplaren. De heer van Dijk eindelijk vertoonde aan de vergadering de Cortex Quilae, voor eenigen tijd van denbeer Mastenbroek ontvangen, en deelde daaromtrent mede, wat men door Mart i n s in het Zeitschrif t Oederrekhisen Apotheker, N. 4, 8. 70 van dit jaar vermeld vind. Hij stelde ten slotte de aanwezige leden in staat, de Oost-Indische vruchtjes te zien, die hij aan de goedwilligheid van den heer P. Brouwer Ez. verschuldigd was, en waaromtrent de heer Haaxman in No. 4 van zijn Tijdschrift voor 1863 eene nog al uitvoerige mededeeling heeft gedaan. De sterke zwelling der zelfstandigheid van het mesocarpium, wanneer de vrucht aan den invloed van water werd blootgesteld, was zeer duidelijk. Het geheel was tot een doorschijnend vlies inde gedaante vaneen blaas uitgezet, die in het water zweefde en waarin de pit en deszelfs omkleedsel duidelijk zigtbaar waren. Het Departement hield zich, blijkens het medegedeelde in de Berigten en inde Punten van Beschrijving, bezig met het

240