is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geelachtig gekleurd wordt even als het geval is bij de aanwezigheid van natrium.

De heer A. J. Nootenboom vertoonde kristallen van druivensuiker, die zich vrijwillig uit drop jodo-tannique hadden afgescheiden en vermeldde, dat het hem doelmatig voorkomt, om de vloeistof, waaruit Magisterium bimuthi zich heeft afgescheiden, te koken met eene nieuwe hoeveelheid bismuth in salpeterzuur, ten einde daaruit door water weder magisterium te verkrijgen. De heer D. de Loos liet urine zien, die de eigenschap had, om door bijvoeging van bijtende potasch eene schoone roode kleur te vormen en deed eene mededeeling over de aniline-kleurstoffen. De verzamelingen zijn niet alleen door de eommissiën in een goede staat gehouden, maar hebben door geschenken vooral eene groote uitbreiding ondergaan. Ten aanzien der Bibliotheek valt te vermelden , dat om de uitbreiding, door de commissie daarover gesteld eene groote boekenkast moest worden aangeschaft, daar de aanwezige niet meer alles konde bevatten. Gedurende dit maatschappelijk jaar ontving het departement van den heer G. H. Esh u j s 180 werken ten geschenke, terwijl de heeren Cramer, Jacobson, Snoep en Vos mede blijken gaven van hunne belangstelling in deze inrigting; dooreen en ander werden nu meer dan 200 nummers aan onzen Catalogus toegevoegd. De Commissie met de zorg over de Pharmacognostische verzameling belast vervulde ook met ijver de haar opgedragene taak ; alles is ineen bekoorlijke staat gehouden , of door het verwisselen met verschere artikelen gebragt. Zij zag zich voor hare zorgen dan ook aangenaam beloond door de steeds blijvende belangstelling in het kabinet, door het ontvangen van eenige artikelen van de heeren Bro ede 1 et, Haaxman en Droogleever Eortuyn. Ook gaf de heer J. H. Booster, Droogist alhier na de bezigtiging van het kabinet, daaraan een dertigtal verschillende droogerijen ten geschenke.

248