is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verzamelingen van het Departement hebben geeue verandering ondergaan.

Hefc fonds tot ondersteuning van hulpbehoevende kunstgenoten is steeds toenemend. Met weinig woorden vermeldende die zaken welke op de vergaderingen werden vertoond of besproken, komen als zoodanig voor : de wets-ontwerpen voor de nieuwe geneeskundige staatsregeling en al wat daaruit voor en door het Departement is voortgevloeid en nog kan of zal voortvloeijen; Italiaansche Oleum Ricini, lodetum Cuprosum , Semen lini, Merc. praecip. albus, Extract, aloës , Ay, Lauro-cerasi, dialyse,, bereiding van Coaltarsaponine met behulp van Cortex Quillayae, met Potassa en Aq. Calcis gepraecipiteerd Imikoxyde, Paullinia Sorbilis, Podophyüinum, de hooge prijs van het Bismuth, de onmogelijkheid om suiker in Glycerinum aan te toonen door middel van Chloroform, het voorkomen van arsenicum in groen geverwde linnen glasgordijnen, Copperah en Laganolie geveild door de Nederlandsche Handelmaatschappij enz. enz. Wij eindigen ons verslag met den wensch , dat het verschiet voor de Pharmaceuten , ofschoon weinig lichtpunten maar zooveel temeer nevelen vertoonende, niet geheel en al den ijver voor het vak moge uitdooven. DEPARTEMENT GRONINGEN. Sedert zijne vestiging in Julij 1862 , hield het Departement geregeld maandelijks bijeenkomsten, van welke behoorlijke notulen werden gehouden. De reeds bestaande belangstelling werd met krachtigen aandrang opgewekt bij eene toespraak van den Voorzitter bij do aanvaarding van zijn praesidium, over het doel en de strekking van de oprigting vaneen departement der Maatschapppij, met terugblik op de reeds afgelegde loopbaan van het meer dan 40 jaren alhier bestaand Apothekers-gezelschap. Tot de werkzaamheden behoorden inde eerste plaats die overeenkomstig het doel der Maatschappij , de bevordering van algemeene belangen in verband met de Pharmacie

250