is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Resumerende het gesprokene door de afgevaardigden en leden van het Hoofdbestuur, wordt in omvraag gebragt of de zienswijze der Perm. Comm. is volgens de wet. Met meerderheid van stemmen wordt dit in toestemmenden zin beslist.

De afgevaardigde van Amsterdam stelt voor te bepalen dat, ingeval de tweede nu gekozen zullende worden wederom bedankt, alsdan tot eene geheel nieuwe benoeming over te gaan. Hiertoe wordt besloten en tevens bepaald dat later ineen dergelijk geval steeds evenzoo zal gehandeld worden als nu is geschied. De afgevaardigde van Rotterdam verzoekt aanteekening inde notulen dat hij van meening is, dat door de genomen besluiten wel naar den geest, maar niet naar den letter der wet is gehandeld. 9. Kewe van twee leden der Permanente Commissie. Ter vervulling der vacature, ontstaan door het bedanken van denbeer J. C. F. Kerkhof f, wordt uit het opgegeven tweetal, zijnde de HH. M. B. Romeny en A. H. Wal ter, gekozen de heer A. H. Walter, die, inde vergadering tegenwoordig zijnde, zich die benoeming laat welgevallen en daarmede door den Voorzitter wordt geluk gewenscht. Wegens de beurt van aftreding aan den Secretaris wordt uit het drietal daartoe voorgesteld en zijnde de HH. L. Alma, J. C. Boldoot en A. J. Rijk, laatstgenoemde herkozen. Ook hij laat zich die keuze welgevallen. 10. Vaststellen van den dag en de plaats der volgende Algemeens Vergadering. Hieromtrent wordt besloten de volgende vergadering weder te Amsterdam te houden en den dag aan de bepaling van het Hoofdbestuur over te laten. Nadat nog door den Secretaris is medegedeeld, dat het tarief voor reis- en verblijfkosten voor hoofdbestuurders en afgevaardigden door het Hoofdbestuur is vastgesteld als volgt: 25 c. vergoeding voor reiskosten per uur volgens den otficiëlen afstandswijzer.

258