is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgen. Overigens schijnt het aantal der oxyden van deze zamenstelling niet gering te zijn.

De schrijver slaat voor, de oxyden van de zamenstelling 4 M O gmdrantoxyden te noemen. Het koperquadrantoxyd is groen van kleur. Zoo lang het in verschen staat verkeert, bezit het eene buitengemeene gemakkelijke oxydeerbaarheid en zijne bereiding is daarom met groote bezwaren verbonden. Wanneer het echter langen tijd onder water bij volkomen afsluiting der lucht is bewaard geworden, zoo schijnt het de oxyderende inwerking der lucht meer te wederstaan. Door verdund zwavelzuur wordt het zoodanig ontleed, dat 3 at. koper zich metallisch afzonderen, terwijl een atome sulphas cupricus gevormd wordt. Wordt het met verdund zoutzuur behandeld, zoo ontstaat inde eerste oogenblikken een donker ligchaam, waarschijnlijk koperquadrantchlorid; na schudding wordt echter metallisch koper uitgeseheiden , dat met eene laag van wit koperchloruur bedekt wordt, doch ’t welk door verder schudden in het overvloedige zoutzuur oplost. Overgiet men het groene koperquadrantoxyd met zwavelwaterstofwater, zoo ontstaat een koperquadrantsulphureet van eene zwarte kleur, dat lang inde vloeistof gesuspendeerd blijft. Wanneer het langen tijd met de overvloed van de zwavelwaterstof in aanraking blijft, zoo ontwikkelt er waterstofgas en het quadrantsulphureet gaat in eene hoogere zwavelingstrap over. Bij overgieting van het quadrantosyd met waterig cyanwaterstofzuur ontstaat een koperquadranteyanid van eene zwarte kleur; dit lost bij de gewone temperatuur gemakkelijk onder ontwikkeling van roode dampen in verdund salpeterzuur op; de oplossing geeft met nitras argenticus een sterk praeeipitaat van wit cyanzilver. Wordt het koperquadrantcyanid met eene oplossing van nitras argenticus overgoten, zoo ontstaat eene blaauwe oplossing en er zondert zich een bruinzwart mengsel van cyanzilver met metallisch koper uit. Wordt het koperquadrantoxyd met ammonia overgoten, zoo wordt het daarvan niet opgelost, waardoor het wezentlijk van koperoxydul en van koperoxyd onderscheiden wordt.

46