is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordende droppels zich vertoonde. Dit was moegelijk oplosbaar in kond water , zoódat het doot afwasschen daarmede van hèt keukenzout kon bevrijd worden , waafna het inde minst mogelijke hoeveelheid heet water werd opgelost en gefiltreerd. Als overschot bleef hierbij eene geringe hoevèei* beid eener in water moeijelijk oplosbare harsachtige bruine massa terug , die eveneens van Zure geaardheid was , zoo dat zy in koolzure soda oploste en door zuren uit deze oplossing Weder kon worden afgezonderd. Zij schijnt een uit het gekristalliseerde zuur ontstaan nevenprodukt te zijn , bezat een soetachtigen reuk , welke het nog niet geheel zuivere gekristalliseerde zuur eveneens bezat. Het uit het filtraat sneeuwwit afgezonderde zuur kristalliseerde even als het benzoëzuur in rhombische tafels, smolt bij 98° en werd bij 95° weder vast. Eeeds bij 105° begon het onveranderd in witte naalden i® sublimeren. De damp rook prikkelend naar benzoëzuur, •toch meer zoetachtig. Bij de oxydatie met bichromas kalicus en zwavelzuur scheen be prikkelende reuk van het benzoëzuur meer te voorschijn t® komen. De schrijver vermeent, ten gevolge van de bekomen getallen bij de analyse , dat bet bekomen zuur tot cuminzuur •n dezelfde betrekking staat als het acrylzuur tot propion*Uur, terwijl het ook in zijne eigenschappen eene zekere °Vereenkomst bezit met cuminzuur. De bij de behandeling der atropin met soda gevormde v^u<jlige basis blijft na verdamping van het inden ontvanger ?Ich bevindend zoutzuur als zoutzure verbinding in prachtig c°ncentrisch gegroepeerde, aan de randen booiüvormig uitlopende naalden terug, welke gemakkelijk inde lucht vervloeijen. De hoeveelheid der zoutzure verbinding is veel geringer 'V die van het sodazout. 2 grm. atropin leverden 1,65 grrm s°dazout en slechts 0,30 der zoutzure verbinding. Dit deze zoutzure verbinding kon de basis door sodaloog eene olieachtige , zwak ammoniafcale , zoeteebtig riekende 'l°eistof afgescheiden worden. Door de onzuiverheid van het

79