is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over eene nieuwe soort van muskus.

Otto Berg heeft eenigen tijd geleden de aandacht der pharmaceuten gevestigd op eene nieuwe soort van muskus, welke men inden handel heeft aangetroffen en onder anderen door de groothandelaars jn droogerijen Gehe & Cie. te Dresden onder den naam van Zuid-Amerikaansche muskus wordt aangekondigd. O. Berg onderstelt dat deze droogerij , welke waarschijnlijk van Aziatischen oorsprong is, deze eerste naam zal ontvangen hebben, doordien zij door Zuid-Amerika in Europa zal zijn aangehragt en dat zij eer tot de Siberische handelssoort dan tot die van Thibet behoort. Men weet dat men het nog niet eens is over de classificatie der verschillende soorten van muskusdieren, voorzien van eene secretie-zak, die uitsluitend inde bergen van Asië worden aangetroffen. Sommigen nemen niet meer dan eene soort aan , de Moschus moschiferus L., die ten naastenbij door geheel bergachtig Azië verspreid is en die door zijne voortplanting, zich vooral onderscheidt door de verscheidenheid in kleur van het haar. Men kan intusschen het verschil, dat er bestaat inde stijfheid en lengte der bovenste haren toeschrijven aan het jaargetijde , want in dit opzigt verschilt het zomerhaar stellig van dat van den winter. Anderen meenen dat de soort die men op het Altaïsche gebergte aantreft, de Moschus Sihirious Po 11 us, (Moschus Altaïeus) verschilt van de Moschus moschiferus van Thibet afkomstig. Eindelijk onderscheidt Hodys o n, die inde gelegenheid was om in Nepaul het muskusdier zoowel in gevangen als in wilden staat te zien, de soort Moschus saturatus (chrysogaster en leucogaster) vap die van Thibet en is in dit opzigt gedeeltelijk eenstemmig met Qray. Ongelukkig echter levert dit alles geen uitsluitsel omtrent de onderscheiding van de muskus in quaestie en dit temeer, dewijl het aantal voorwerpen onzer zoölogische musea zoo schraal is en de beschrijvingen die er van geleverd ziju veel te oppervlakkig zijn.

84