is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pCt. van bet zaad bedroeg en geen alealoïd scheen t® bevatten.

II anb u r y verkreeg , door de fijngemaakte boonen ffi®* heeten alcohol van 0,838 sp. gew, te extraheren, 4,5 droog extract, dat met water afgewreven eene troebele vloer stof vormde, welke, hoewel zij werkzaam was*, gemakkelijk veranderde. Het overschot der boonen bleek echter do®r de behandeling met kokenden alcohol nog niet van zijn giftl# beginsel volkomen beroofd te zijn, want 5 grein daarva® doodden inden loop van den volgenden dag eene muis < terwijl eene rat, welke eene veel grootere hoeveelheid va® het restant gegeten had, na verloop van 40 uren stierf. De schrijvers hebben getracht te bepalen, welk gedeeft® der boon het giftige beginsel bevatte, voor dat zij die aa® een nader onderzoek onderwierpen. Zij vonden dit slecht8 in. de zaadlobben en zij bepaalden zich alzoo alleen tot dl® deelen. De geschilde boonen werden goed fijn gemaakt, met k®' kenden alcohol van 80 pGt. geextraheerd en de laatste b®" werking zoo dikwijls herhaald, totdat de alcohol bij zij®® verdamping geen merkbaar overschot terug liet. 5 gramme®1 van het gedroogde overschot der boonen, aan een konj)® voorgezet, bleken werkeloos te zijn. De heete alcoholische vloeistof werd- bij bekoeling troebel en liet bij verdamping een geelachtig overschot terug, in water onder afzondering vaneen weinig olie niet volk®' men helder' oploste; Dè tamelijk verdunde zure oplossi®# werd met oplossing van loodsuiker gepraeoipiteerd, waarde®1 een zuur verwijderd werd, dat geene in het oog loopend® werking op het dierlijk ligchaam bezat, door kalk water i chlorcaleiuffi en nitras argenticus niet gepraeoipiteerd, do®f chloretum ferricum niet gekleurd werd , in water met sterk zure reactie oploste en daaruit door acetas plumbicus in witt® amorphe vlokken te praecipiteren was. De van het eerste loodpraeeipitaat afgefiltreerde vloeist® gaf met loodazijn een onbeduidend praecipitaat, dat g®eP werkzaam beginsel bevatte. Ammonia bewerkte in het

92